COVID-19: Nye tiltag i Nordjylland

Dansk Håndværks jurister er i gang med at gennemgå de konkrete restriktioner og afklare eventuelt ubesvarede spørgsmål i samarbejde med myndighederne.

Informationen vil løbende blive opdateret her på Dansk Håndværks hjemmeside – blandt andet om ny trepartsaftale, som du kan læse her .

For at reducere smitteudviklingen i Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø kommuner, har regeringen iværksat en række lokale restriktioner og tiltag i de pågældende kommuner, da der i disse kommuner er en del borgere er smittet med mink-virusvarianter.

Her følger et uddrag af myndighedernes nye restriktioner, som er særlig relevante for arbejdsgivere:

Geografisk mobilitet

  • Arbejdsgivere i de berørte kommuner opfordres kraftigt til ikke at tage imod ansatte, kunder, erhvervsdrivende osv. med bopæl i en anden kommune. Det gælder ikke mindst for tilrejsende fra udlandet. • Vandrende arbejdstagere bør som udgangspunkt blive i de berørte kommuner i den pågældende periode og opfordres ved nødvendig udrejse til hjemlandet til at lade sig teste forud herfor.
  • Personer med bopæl uden for Danmark opfordres kraftigt til ikke at indrejse i de berørte kommuner.
  • Indrejse i Danmark for at tage ophold i eller arbejde i de berørte områder i den nævnte periode vil fra den 9. november 2020 som udgangspunkt ikke være et anerkendelsesværdigt formål. Danske statsborgere og personer med bopæl i Danmark må dog rejse ind i Danmark uanset formål.


Trafik

  • Der lukkes for kollektiv persontrafik med bl.a. bus, tog og færge ind og ud af de berørte kommuner og på tværs af kommunerne, dog ikke for kørsel med skolebusser og lignende.
  • Det vil skulle sikres, at personer, der varetager kritiske funktioner i fx sundheds- og plejesektoren, fortsat kan møde på arbejde. Det søges aftalt med Nordjyllands Trafikselskab, at de stiller flextur til rådighed for denne gruppe. Dette skal betragtes som en nødordning, og alle, der råder over private transportmidler, herunder bil, eller har andre muligheder opfordres til at benytte disse.


Arbejdspladser

  • Offentlige og private arbejdspladser i de berørte kommuner opfordres kraftigt til at hjemsende alle ansatte, der ikke varetager kritiske funktioner.
  • Ansatte med relation til minkfarmdrift bør hjemsendes fra andre arbejdspladser uanset funktion (medmindre negativ PCR-test kan forevises, jf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer).
  • Offentlige og private arbejdspladser uden for de pågældende kommuner opfordres til at sende alle ansatte med bopæl i de pågældende kommuner, der ikke varetager kritiske funktioner, hjem.
  • Produktionsvirksomheder skal ikke holde lukket, men arbejdsgivere opfordres kraftigt til ikke at lade ansatte med bopæl i en anden kommune møde fysisk på arbejde. Tiltagene er foreløbigt gældende til og med den 3. december 2020. De nødvendige regelændringer træder som udgangspunkt i kraft den 9. november 2020.


Kritiske funktioner

  • Med kritiske funktioner sigtes der i denne sammenhæng blandt andet til personale ansat i sundheds- og plejesektoren (undtaget kosmetisk behandling mv.), ældreplejen, børne- og undervisningssektoren, politiet, kriminalforsorgen, forsvarets myndigheder, beredskabet, kødkontrollen, på området for socialt udsatte, til pelsning og aflivning af mink og til opretholdelse af den nødvendige forsyningsvirksomhed, herunder f.eks. fødevareforsyningen, dagligvaremarkedet, apotekervæsen, energi, vand, affaldshåndtering, tele- og IT-infrastruktur, finansielle infrastruktur mv.

Dansk Håndværk anbefaler, at virksomhederne følger myndighedernes opfordringer.

Regeringen har oplyst, at der arbejdes på forskellige hjælpepakker og regeringen indkalder bl.a. arbejdsmarkedets parter til en drøftelse om en lokal lønkompensationsordning for virksomheder og medarbejdere i de berørte kommuner.

Se mere om restriktionerne i dette faktaark fra Sundheds- og Ældreministeriet.