Lærlingeforhold

Ferie til elever/lærlinge efter ferieloven som trådte i kraft 1. september 2020

Der gælder forsat efter den nye ferielov særlige regler om ferie for elever. Reglerne giver som noget særligt elever ret til at holde betalt ferie under dele af ansættelsen, hvor ferien endnu ikke er optjent. Elevens ret til betalt ferie er afhængig af, hvornår elevens kontrakt løber fra. Er eleven på en kort kontrakt, skal du være særligt opmærksom på, at du skal kende placeringen af den nuværende uddannelsesaftale i uddannelsesforløbet.

Ferierettigheder:

Elever får, når de holder ferie, udbetalt deres sædvanlige løn plus ferietillæg.

Ferietillæg

Elever har ret til et ferietillægget på 1 % af lønnen, optjent ved virksomheden i ferieår.

Ferietillægget kan udbetales på to måder, enten:

 • samtidig med at den dertil svarende ferie begynder
 • eller ferietillæg for perioden fra den 1. september til den 31. maj udbetales sammen med lønnen for maj måned, mens ferietillæg for den resterende del af ferieåret udbetales sammen med lønnen for august måned.

OBS! Efter Auto- og Boligmonteringsoverenskomsten skal polstrerelever, som noget særligt desuden modtage et overenskomstmæssigt ferietillæg. Af feriepenge – for tiden 12½ % af den ferieberettigede løn – beregnes 3 %, indberettes til Feriepengeinfo. Beløbet tillægges pr. 31. december eller ved medarbejderens fratræden i optjeningsåret.

Vil du have eksempler på lærlinges ret til ferie? Så se vores webinar om den nye ferielov her.

Feriefridage

Retten til feriefridage følger ikke af ferieloven, men af overenskomsten. Elever har ret til 5 feriefridage per kalenderår, og eleven får udbetalt sin sædvanlige løn, når han/hun afholder en feriefridag.

Elever, der påbegynder eller afslutter en ansættelse midt i kalenderåret, optjener på Bygge- og Anlægsoverenskomst ½ feriefridag per ansættelsesmåned dog maksimalt 5 dage på et kalenderår. På Industri- og Værkstedsoverenskomst og på Auto- og Boligmonteringsoverenskomst beregnes retten til feriefridage proportionelt i forhold til ansættelsesperioden i kalenderåret.

I tilfælde af at eleven stopper, får eleven kompensation for ikke afholdte feriedage.

Værktøjskassen til lærlinge

Tømrerlærlinge skal som hidtil have udleveret værktøjet af virksomheden i henhold til værktøjsfortegnelsen fra Træfagenes Faglige Udvalg. Der skal dog ikke længere laves en afdragsordning, således at lærlingen i løbet af uddannelsesperioden selv betaler for værktøjet. Det betyder, at det nu er virksomheden, som skal betale for værktøjet. Værktøjet udleveres ved uddannelsens begyndelse. I tilfælde af korte aftaler er det den første virksomhed, der underskriver en uddannelsesaftale med lærlingen, der hæfter for værktøjet.

Der er fortsat nogle uafklarede spørgsmål mellem 3F og DI, der har lavet aftalen. Disse spørgsmål gælder alene for lærlinge, der er startet den 1. marts 2023 eller senere. Der mangler fx svar på, hvem der skal bære omkostningerne for værktøjskassen, hvis uddannelsesaftalen afbrydes før forventet. Udgangspunktet er dog, at det er den part, som misligholder uddannelsesaftalen, som må bære omkostningerne.

Du kan læse mere om tømrerlærlinge og værktøj samt bogpakke på Værktøj (bygud.dk)

For murerlærlinge er der ikke ændringer
Murerfagets lærlinge får ved uddannelsens start udleveret værktøj af skolen i henhold til den værktøjsliste, der er udarbejdet af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger- og Stukkaturfaget. Værktøjet betales og vedligeholdes af virksomheden. Skifter lærlingen uddannelsessted (uddannelsesaftale), påhviler værktøjspligten den virksomhed, der har uddannelsesaftalen.

For lærlinge ansat før 1. marts 2023
Uanset aftalelængde for uddannelsesaftalen er det virksomheden, som i første omgang betaler for værktøj, bogpakke, værnemidler og arbejdstøj, men virksomheden kan indgå en betalingsaftale, hvor lærlingen løbende afdrager beløbet for værktøj og bogpakke. I den forbindelse findes en standard betalingsaftale, som det anbefales at benytte (se nedenfor).

Værktøjet består af:

 • En digital bogpakke
 • Værktøjet som beskrevet på værkstøjslisten (se link nederst) herudover
 • Personlige værnemidler som f.eks. passende sikkerhedsfodtøj, høreværn, sikkerhedsbriller mm.
 • 2 sæt arbejdstøj pr. uddannelsesår, 8 sæt i alt i normal uddannelsesperiode.

Der opstår jævnligt tvivl om indkøb og betaling af værktøjskasse for lærlinge, når virksomheder indgår korte aftaler.

Ved korte uddannelsesaftaler er det den praktikvirksomhed, som eleven først er ude hos, der indkøber værktøj og bogpakke, på samme betingelser som ved ordinære uddannelsesaftaler.

Læs mere og hent standard betalingsaftalen:
Du kan læse mere om “Tømrerspecialets værktøjsliste og bogpakke” her.
Hent standard betalingsaftalen “Aftale om afregning af værktøj mm” her.

Personlige værnemidler:
Ved påbegyndelse af uddannelsen er virksomheden ansvarlig for, at der udleveres passende sikkerhedsfodtøj og andre personlige værnemidler, høreværn, sikkerhedsbriller mm. til eleven. Værnemidler skal udleveres efter behov, og udgifterne skal afholdes af virksomheden.

Eleven er forpligtet til at anvende de udleverede værnemidler såvel under det daglige arbejde som under skoleophold, når der er risiko for skader.

Eleven skal passe på de udleverede værnemidler og renholde disse.

Arbejdstøj
Eleven har krav på 2 sæt arbejdstøj pr. uddannelsesår, 8 sæt i alt i uddannelsesperioden. Arbejdstøjet udleveres og betales af virksomheden, første gang efter endt prøvetid. Tøjet skal være af sædvanlig og god kvalitet

Særlig opsparing

Bygge- og Anlægsoverenskomst 2021-2024

Lærlinge omfattet af Dansk Håndværks Bygge- og Anlægsoverenskomst, hvilket vil sige tømrer, glarmester, alu-bygger, gulvlægger, tækkemand, murer, anlægsstruktør, bygningsstruktør, brolægger og tagdækker har ret til en særlig opsparing.

Arbejdsgiver skal betale:

 • Fra begyndelsen af den lønningsuge, hvori 1. maj 2020 indgår, 1% af den ferieberettigede løn.
 • Fra begyndelsen af den lønningsuge, hvori 1. januar 2021 indgår, 2% af den ferieberettigede løn.
 • Fra begyndelsen af den lønningsuge, hvori 1. marts 2022 indgår, 3% af den ferieberettigede løn.

Feriepenge indgår i beløbet.

Beløbet udbetales til medarbejderen sammen med lønnen for december måned. Efter aftale kan beløbet i stedet indbetales på elevens pensionskonto, i det omfang der er etableret en sådan. Ved fratræden udbetales saldoen sammen med den sidste løn.

Se i øvrigt også de nye lærlingesatser her.

Pension til lærlinge fra 1. oktober 2023
Aftalen omfatter lærlinge på følgende fagområder: Tømrer, gulvlægger, tækkemand, alu-bygger, murer, stenhugger, anlægs- og bygningsstruktør, brolægger, tagdækker, snedkeruddannelsen og maskinsnedkeruddannelsen. Samtlige lærlinge, som er fyldt 18 år og opfylder anciennitetsbetingelserne, indtræder i den almindelige pensionsordning, herunder i pensionsordningens forsikringselementer, pr. 1. oktober 2023. De omfattes således af ordningen i overenskomsterne aftale mellem DI og 3F, hvor der er et arbejdsgiverbidrag på 10 pct. og et medarbejderbidrag på 2 pct., da de følger hoved-overenskomsterne på fagområderne.

Vær opmærksom på at Dansk Håndværks pensionssatser for øvrige voksne medarbejdere, som er fyldt 18 år, fortsat er på 8,4 pct i arbejdsgiverbidrag og på 4,2 pct i medarbejderbidrag.

 

Industri- og Værkstedsoverenskomst 2021-2014

Lærlinge på snedkeruddannelsen, hvilket vil sige bygningssnedker, møbelsnedker, træoperatør og bygningsmontør har ret til en særlig opsparing.

Arbejdsgiver skal betale:

 • Fra begyndelsen af den lønningsuge, hvori 1. maj 2020 indgår, 1% af den ferieberettigede løn.
 • Fra begyndelsen af den lønningsuge, hvori 1. januar 2021 indgår, 2% af den ferieberettigede løn.
 • Fra begyndelsen af den lønningsuge, hvori 1. marts 2022 indgår, 3% af den ferieberettigede løn.

Feriepenge indgår i beløbet.

Beløbet udbetales til medarbejderen sammen med lønnen for december måned. Efter aftale kan beløbet i stedet indbetales på elevens pensionskonto, i det omfang der er etableret en sådan. Ved fratræden udbetales saldoen sammen med den sidste løn.

Se i øvrigt også de nye lærlingesatser her.

Lærlinge på maskinsnedkeruddannelsen herunder de lærlinge, der uddanner sig til maskinsnedker eller produktionsassistent, har ikke ret til en særlig opsparing.

 

Auto- og Boligmonteringsoverenskomst 2021-2024

Lærlinge omfattet af Auto- og Boligmonteringsoverenskomsten, hvilket vil sige Auto- og Boligmonteringsuddannelsen med specialerne autosadelmager, gardindekoratør, og møbelpolstrer har ret til en særlig opsparing.

Arbejdsgiver skal betale:

 • Fra begyndelsen af den lønningsuge, hvori 1. maj 2021 indgår, 5% af den ferieberettigede løn.
 • Fra begyndelsen af den lønningsuge, hvori 1. januar 2022 indgår, 6% af den ferieberettigede løn.
 • Fra begyndelsen af den lønningsuge, hvori 1. marts 2023 indgår, 7% af den ferieberettigede løn.

Feriepenge indgår i beløbet.

Beløbet udbetales til medarbejderen sammen med lønnen for december måned. Efter aftale kan beløbet i stedet indbetales på elevens pensionskonto, i det omfang der er etableret en sådan. Ved fratræden udbetales saldoen sammen med den sidste løn.

Se i øvrigt også de nye lærlingesatser her.

Særlige lønforhold for EGU-lærlinge
Lønnen til EGU-elever afhænger af, hvilken overenskomst der gælder for det pågældende faglige område. Dansk Håndværks overenskomster har ikke bestemmelser om satser til EGU-elever. I dette tilfælde vil det være i overensstemmelse med fagretslig praksis, at udbetale områdets sats for førsteårs-lærlinge i EGU-aftalens 1. år og satsen for andetårs-lærlinge i EGU-aftalens 2. år.

Se i øvrigt lærlingesatserne her.

Praktikpladsafhængigt AUB-bidrag

Fra 1. januar 2018 indføres nyt praktikpladsafhængigt AUB-bidrag (Arbejdsgivernes UddannelsesBidrag).

Fremover er AUB- bidraget afhængig af, om du uddanner tilstrækkeligt med lærlinge i forhold til, hvor mange faglærte du beskæftiger. Hvis du uddanner tilstrækkeligt eller flere end forventet, slipper du billigere i forhold til i dag. Er dette ikke tilfældet, vil du opleve, at dine udgifter til AUB stiger.

Hvad koster det?

Virksomheden skal betale 27.000 kroner pr. praktikårselev, som din virksomhed mangler at uddanne eller at indgå en uddannelsesaftale med.

Du får i foråret 2018 et brev fra AUB med en forskudsberegning af dit bidrag. Brevet viser, hvor mange lærlinge du skal have ansat for at leve op til målet for din virksomhed.

Alle virksomheder vil få en måluddannelsesratio for, hvor mange lærlinge virksomheden skal uddanne i forhold til antallet af faglærte i virksomheden. Uddannelsesrationen er vægtet mellem et branchegennemsnit 25 % og et gennemsnit for hele arbejdsmarkedet 75 %.

Hvis virksomhedens aktuelle måluddannelsesratio (forholdet mellem antal faglærte og antal lærlinge i egen virksomhed) er lavere end den måluddannelsesration, som myndighederne beregner, skal virksomheden betale 27.000 kroner pr. lærling/praktikårselev.

Mangler din virksomhed fx at uddanne 0,5 praktikårselev, vil den skulle betale 0,5 x 27.000 kroner = 13.500 kroner mere i AUB-bidrag.

Virksomheder, der ikke lever op til deres måluddannelsesratio, men som forgæves har slået en eller flere praktikpladser op, kan søge om fritagelse for betaling af merbidraget til AUB.

Undtagelser

Virksomheder med op til én ansat er ikke omfattet af det praktikpladsafhængige AUB og skal derfor ikke betale bidrag til AUB.

Opkrævning

Første opkrævning fra AUB, der tager udgangspunkt i det nye praktikpladsafhængige AUB-bidrag, vil komme medio 2019, hvor alle virksomheder modtager et praktikpladsregnskab (en årsopgørelse) fra AUB.

Samtidig med at der indføres et praktikpladsafhængigt AUB-bidrag lettes alle virksomheder med ca. 295 kr. i AUB-bidrag for faglærte. Endvidere sættes lønrefusionen til elever på skoleophold op med 7,4 %.

Få overblik over AUB


Er du i tvivl, så kontakt AUB på tlf. 70 11 30 70 mellem 8.00 – 15.30/16.00.

Læs mere om trepartsaftalen om flere faglærte og praktikpladser her.

 

Særlig tilskudsordning for voksenlærlinge

Alt efter din voksenlærlings baggrund, så kan det være muligt at få et særligt tilskud. Du kan læse mere om det på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside.

Bonusordninger

Praktikbonus til virksomheder, der tager flere lærlinge end de foregående tre år

Virksomheder, der tager flere lærlinge, end de har gjort i gennemsnit de foregående tre år, kan få en bonus på op til 15.000 kr. pr. ekstra praktikårselev.

Størrelsen af praktikbonussen fastlægges af AUB. Der er afsat en pulje på 20 mio. kr. til bonussen, og derfor kan beløbet blive mindre end 15.000 kr., hvis mange virksomheder er berettiget til bonus.

Bonussens størrelse offentliggøres på virk.dk. AUB udbetaler automatisk bonus til de berettigede arbejdsgiveres NemKonto.

Fordelsbonus til virksomheder, der tager lærlinge på fordelsuddannelser

Virksomheder, der indgår uddannelsesaftaler med lærlinge på fordelsuddannelser, vil kunne få en fordelsbonus på op til 5.000 kr.

Størrelsen af fordelsbonussen fastlægges af AUB. Der er afsat en pulje på 20 mio. kr. til bonussen, og derfor kan beløbet blive mindre end 5.000 kr., hvis mange virksomheder er berettiget til bonus.

Bonussens størrelse offentliggøres på virk.dk. AUB udbetaler automatisk bonus til de berettigede arbejdsgiveres NemKonto.
Det er kun uddannelsesaftaler indgået efter 1. januar 2017, der kan udløse fordelsbonus.

Se hvilke uddannelser der er fordelsuddannelser her.