Lærlingeforhold

Ferie til elever/lærlinge efter ferieloven som trådte i kraft 1. september 2020

Der gælder forsat efter den nye ferielov særlige regler om ferie for elever. Reglerne giver som noget særligt elever ret til at holde betalt ferie under dele af ansættelsen, hvor ferien endnu ikke er optjent. Elevens ret til betalt ferie er afhængig af, hvornår elevens kontrakt løber fra. Er eleven på en kort kontrakt, skal du være særligt opmærksom på, at du skal kende placeringen af den nuværende uddannelsesaftale i uddannelsesforløbet.

Ferierettigheder:

Eleven er i sit første ansættelsesår og er ansat i perioden fra 2. september til 31. oktober

Eleven er i sit første ansættelsesår og er ansat i perioden fra 1. november til 30. juni

Eleven er i sit først ansættelsesår og er ansat i perioden fra 1. juli til 31. august

Eleven er i sit 1. eller 2. hele ferieår

Eleven er i sit 3. hele ferieår eller senere

Når eleven stopper

Elever får, når de holder ferie, udbetalt deres sædvanlige løn plus ferietillæg.

Ferietillæg

Elever har ret til et ferietillægget på 1 % af lønnen, optjent ved virksomheden i ferieår.

Ferietillægget kan udbetales på to måder, enten:

 • samtidig med at den dertil svarende ferie begynder
 • eller ferietillæg for perioden fra den 1. september til den 31. maj udbetales sammen med lønnen for maj måned, mens ferietillæg for den resterende del af ferieåret udbetales sammen med lønnen for august måned.

OBS! Efter Auto- og Boligmonteringsoverenskomsten skal polstrerelever, som noget særligt desuden modtage et overenskomstmæssigtferietillæg. Af feriepenge – for tiden 12½ % af den ferieberettigede løn – beregnes 3 %, indberettes til Feriepengeinfo. Beløbet tillægges pr. 31. december eller ved medarbejderens fratræden i optjeningsåret.

Vil du have eksempler på lærlinges ret til ferie? Så se vores webinar om den nye ferielov her.

 

Feriefridage

Retten til feriefridage følger ikke af ferieloven, men af overenskomsten. Elever har ret til 5 feriefridage per kalenderår og eleven får udbetalt sin sædvanlige løn, når han/hun afholder en feriefridag.

Elever, der påbegynder eller afslutter en ansættelse midt i kalenderåret, optjener på Bygge- og Anlægsoverenskomst ½ feriefridag per ansættelsesmåned dog maksimalt 5 dage på et kalenderår. På Industri- og Værkstedsoverenskomst og på Auto- og Boligmonteringsoverenskomst beregnes retten til feriefridage proportionelt i forhold til ansættelsesperioden i kalenderåret.

I tilfælde af at eleven stopper, får eleven kompensation for ikke afholdte feriedage.

 

Særlig opsparing

Bygge- og Anlægsoverenskomst 2021-2024

Lærlinge omfattet af Dansk Håndværks Bygge- og Anlægsoverenskomst, hvilket vil sige tømrer, glarmester, alu-bygger, gulvlægger, tækkemand, murer, anlægsstruktør, bygningsstruktør, brolægger og tagdækker har ret til en særlig opsparing.

Arbejdsgiver skal betale:

 • Fra begyndelsen af den lønningsuge, hvori 1. maj 2020 indgår, 1% af den ferieberettigede løn.
 • Fra begyndelsen af den lønningsuge, hvori 1. januar 2021 indgår, 2% af den ferieberettigede løn.
 • Fra begyndelsen af den lønningsuge, hvori 1. marts 2022 indgår, 3% af den ferieberettigede løn.

Feriepenge indgår i beløbet.

Beløbet udbetales til medarbejderen sammen med lønnen for december måned. Efter aftale kan beløbet i stedet indbetales på elevens pensionskonto, i det omfang der er etableret en sådan. Ved fratræden udbetales saldoen sammen med den sidste løn.

Se i øvrigt også de nye lærlingesatser her.

 

Industri- og Værkstedsoverenskomst 2021-2014

Lærlinge på snedkeruddannelsen, hvilket vil sige bygningssnedker, møbelsnedker, træoperatør og bygningsmontør har ret til en særlig opsparing.

Arbejdsgiver skal betale:

 • Fra begyndelsen af den lønningsuge, hvori 1. maj 2020 indgår, 1% af den ferieberettigede løn.
 • Fra begyndelsen af den lønningsuge, hvori 1. januar 2021 indgår, 2% af den ferieberettigede løn.
 • Fra begyndelsen af den lønningsuge, hvori 1. marts 2022 indgår, 3% af den ferieberettigede løn.

Feriepenge indgår i beløbet.

Beløbet udbetales til medarbejderen sammen med lønnen for december måned. Efter aftale kan beløbet i stedet indbetales på elevens pensionskonto, i det omfang der er etableret en sådan. Ved fratræden udbetales saldoen sammen med den sidste løn.

Se i øvrigt også de nye lærlingesatser her.

Lærlinge på maskinsnedkeruddannelsen herunder de lærlinge, der uddanner sig til maskinsnedker eller produktionsassistent, har ikke ret til en særlig opsparing.

 

Auto- og Boligmonteringsoverenskomst 2021-2024

Lærlinge omfattet af Auto- og Boligmonteringsoverenskomsten, hvilket vil sige Auto- og Boligmonteringsuddannelsen med specialerne autosadelmager, gardindekoratør, og møbelpolstrer har ret til en særlig opsparing.

Arbejdsgiver skal betale:

 • Fra begyndelsen af den lønningsuge, hvori 1. maj 2021 indgår, 5% af den ferieberettigede løn.
 • Fra begyndelsen af den lønningsuge, hvori 1. januar 2022 indgår, 6% af den ferieberettigede løn.
 • Fra begyndelsen af den lønningsuge, hvori 1. marts 2023 indgår, 7% af den ferieberettigede løn.

Feriepenge indgår i beløbet.

Beløbet udbetales til medarbejderen sammen med lønnen for december måned. Efter aftale kan beløbet i stedet indbetales på elevens pensionskonto, i det omfang der er etableret en sådan. Ved fratræden udbetales saldoen sammen med den sidste løn.

Se i øvrigt også de nye lærlingesatser her.

 

 

Praktikpladsafhængigt AUB-bidrag

Fra 1. januar 2018 indføres nyt praktikpladsafhængigt AUB-bidrag (Arbejdsgivernes UddannelsesBidrag).

Fremover er AUB- bidraget afhængig af, om du uddanner tilstrækkeligt med lærlinge i forhold til, hvor mange faglærte du beskæftiger. Hvis du uddanner tilstrækkeligt eller flere end forventet, slipper du billigere i forhold til i dag. Er dette ikke tilfældet, vil du opleve, at dine udgifter til AUB stiger.

Hvad koster det?

Virksomheden skal betale 27.000 kroner pr. praktikårselev, som din virksomhed mangler at uddanne eller at indgå en uddannelsesaftale med.
Du får i foråret 2018 et brev fra AUB med en forskudsberegning af dit bidrag. Brevet viser, hvor mange lærlinge du skal have ansat for at leve op til målet for din virksomhed.

Alle virksomheder vil få en måluddannelsesratio for, hvor mange lærlinge virksomheden skal uddanne i forhold til antallet af faglærte i virksomheden. Uddannelsesrationen er vægtet mellem et branchegennemsnit 25 % og et gennemsnit for hele arbejdsmarkedet 75 %.

Hvis virksomhedens aktuelle måluddannelsesratio (forholdet mellem antal faglærte og antal lærlinge i egen virksomhed) er lavere end den måluddannelsesration, som myndighederne beregner, skal virksomheden betale 27.000 kroner pr. lærling/praktikårselev.
Mangler din virksomhed fx at uddanne 0,5 praktikårselev, vil den skulle betale 0,5 x 27.000 kroner = 13.500 kroner mere i AUB-bidrag.
Virksomheder, der ikke lever op til deres måluddannelsesratio, men som forgæves har slået en eller flere praktikpladser op, kan søge om fritagelse for betaling af merbidraget til AUB.

Undtagelser

Virksomheder med op til én ansat er ikke omfattet af det praktikpladsafhængige AUB og skal derfor ikke betale bidrag til AUB.

Opkrævning

Første opkrævning fra AUB, der tager udgangspunkt i det nye praktikpladsafhængige AUB-bidrag, vil komme medio 2019, hvor alle virksomheder modtager et praktikpladsregnskab (en årsopgørelse) fra AUB.

Samtidig med at der indføres et praktikpladsafhængigt AUB-bidrag lettes alle virksomheder med ca. 295 kr. i AUB-bidrag for faglærte. Endvidere sættes lønrefusionen til elever på skoleophold op med 7,4 %.

Få overblik over AUB


Er du i tvivl, så kontakt AUB på tlf. 70 11 30 70 mellem 8.00 – 15.30/16.00.

Læs mere om trepartsaftalen om flere faglærte og praktikpladser her.

 

Særlig tilskudsordning for voksenlærlinge

Alt efter din voksenlærlings bagrund, så kan det være muligt at få et særligt tilskud. Du kan læse mere om det på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside.

 

Bonusordninger

Praktikbonus til virksomheder, der tager flere lærlinge end de foregående tre år

Virksomheder, der tager flere lærlinge, end de har gjort i gennemsnit de foregående tre år, kan få en bonus på op til 15.000 kr. pr. ekstra praktikårselev.

Størrelsen af praktikbonussen fastlægges af AUB. Der er afsat en pulje på 20 mio. kr. til bonussen, og derfor kan beløbet blive mindre end 15.000 kr., hvis mange virksomheder er berettiget til bonus.

Bonussens størrelse offentliggøres på virk.dk. AUB udbetaler automatisk bonus til de berettigede arbejdsgiveres NemKonto.

Fordelsbonus til virksomheder, der tager lærlinge på fordelsuddannelser

Virksomheder, der indgår uddannelsesaftaler med lærlinge på fordelsuddannelser, vil kunne få en fordelsbonus på op til 5.000 kr.

Størrelsen af fordelsbonussen fastlægges af AUB. Der er afsat en pulje på 20 mio. kr. til bonussen, og derfor kan beløbet blive mindre end 5.000 kr., hvis mange virksomheder er berettiget til bonus.

Bonussens størrelse offentliggøres på virk.dk. AUB udbetaler automatisk bonus til de berettigede arbejdsgiveres NemKonto.
Det er kun uddannelsesaftaler indgået efter 1. januar 2017, der kan udløse fordelsbonus.

Se hvilke uddannelser der er fordelsuddannelser her.