Tilskud til efteruddannelse

Tilskud til efteruddannelse

Her finder du en oversigt over, hvad du kan søge af tilskud, når dine medarbejdere tager kurser og efteruddannelse:


Løntabs-kompensation: VEU-godtgørelse

Du kan som arbejdsgiver få VEU-godtgørelse (Voksen- og EfterUddannelse), når din medarbejder får løn under uddannelsen. VEU-godtgørelse er en løntabskompensation, og satsen for VEU-godtgørelse svarer til dagpengesatsen.

virk.dk kan du se læse om VEU-godtgørelse, satser, og hvordan du får udbetalt godtgørelsen.


Tilskud fra Håndværkets Udviklingsfond

Som et supplement til VEU-godtgørelsen kan du som arbejdsgiver (tilknyttet Bygge- og Anlægsoverenskomsten) også søge tilskud fra Håndværkets Udviklingsfond.

Under menupunktet “Uddannelse” på Pension Danmarks hjemmeside,  vælger du menupunktet “Tilskud”. Tilskud søges ligesom VEU efter kurset er afholdt.

Håndværkets Udviklingsfond yder tilskud til:

  • Alle AMU-kurser, herunder Individuel Kompetencevurdering (IKV).
  • FVU-kurser i matematik og læsning.

Satser
Tilskuddet er på 110,20 kr. pr. time ved deltagelse i alle AMU-kurser og FVU-kurser.

Antal dage der ydes tilskud til
Der kan maksimalt søges tilskud til 15 kursusdage pr. medarbejder pr. løbende 12 måneder.

Ved tvivl eller spørgsmål er du velkommen til at kontakte Pension Danmarks uddannelsesrådgivere på tlf. 70 12 13 42.


For virksomheder under Industri- og Værksted eller Auto- og Boligmonteringsoverenskomsten

Medarbejdere med 3 måneders anciennitet har ret til 2 ugers (74 timers) selvvalgt uddannelse pr. år med tilskud fra Kompetenceudviklingsfonden. Selvvalgt uddannelse er uddannelse, som styrker medarbejderens kompetencer, men som ikke nødvendigvis har noget med medarbejderens daglige arbejde i virksomheden at gøre.

Fondens midler kan bl.a. anvendes til:

  • Kompetenceudvikling
  • Almen og faglig efter- og videreuddannelse
  • Styrkelse af læse-, stave- og regnefærdigheder
  • Kampagner målrettet uddannelsesplanlægning i virksomheden

Virksomheden betaler fuld løn, dog højst 150,00 kr. pr. time – hertil kommer tillæg af feriepenge, SH-opsparing og pension. Til gengæld modtager virksomheden tilskud fra fonden på 70 kr. pr. time, og derudover modtager virksomheden VEU-godtgørelse.

Der ydes desuden tilskud til elevers deltagelse i erhvervsrelevant fritidsuddannelse efter 6 måneders beskæftigelse i samme virksomhed. Tilskud fra fonden betales kun til medarbejdere, der på uddannelsestidspunktet er medlem af 3F.

Ansøgningsskema for tilskud fra Kompetenceudviklingsfonden (I&V samt A&B).

Reglerne for tilskud fra Kompetenceudviklingsfonden fremgår af hhv. Industri- og Værkstedoverenskomsten (§70) og Auto- og Boligmonteringsoverenkomsten (§58).