Barsel

Reglerne omkring orlov ved barns fødsel eller adoption kan give udfordringer, fordi både reglerne i barselsloven og regler i overenskomsten regulerer området. Desuden har man forskellige rettigheder alt efter, om man er mor eller den, der tager barselsorloven. Eller man er far eller medmor.

Reglerne herunder beskriver virksomhedens pligt til at betale løn under orloven. Medarbejderen har dog yderligere ret til frihed efter barselsloven. Når medarbejderen ikke modtager løn fra arbejdsgiver, så kan medarbejderen søge barselsdagpenge fra kommunen. Medarbejderne kan læse meget mere om deres orlovsrettigheder på Borger.dk

NB: Betydning for overenskomsten efter 2. august 2022
De nye barselsregler har ingen betydning for fædre på orlov. Far har stadig ret til 10 uger fordelt på 2 ugers fædreorlov og 8 ugers forældreorlov. Mor vil stadig have ret til 23 uger, der starter med 4 ugers graviditetsorlov. Herefter er der 10 ugers barselsorlov, da 4 af de 14 uger barsel flyttes over på forældreorloven, som bliver på 9 uger. De sidste 3 uger kan som hidtil fordeles mellem forældrene efter eget valg. Betalingen er helt uændret.

Refusion:

Det er en betingelse for, at arbejdsgiver skal betale løn under orloven, at arbejdsgiver har mulighed for at søge refusion for den maksimale dagpengenesats. Såfremt refusionen måtte være mindre, nedsættes betalingen til medarbejderen tilsvarende.

Virksomheden søger refusion inde på virk.dk. Er der penge i fonden barsel.dk, vil man ved at søge refusion af barselsdagpengene også automatisk søge refusion i barsel.dk.

Læs mere om barselsdagpengerefusion på virk.dk her.
Læs mere om barsel.dk her.

OBS! Kun Bygge- Anlægsoverenskomst. Arbejdsgivere, der har beløb, som overstiger 225 kr. i timen kan søge om refusion fra Håndværkets Udviklingsfond fra den 1. juli 2021.

Læs mere om refusion fra Håndværkets Udviklingsfond her.

Pension:

Under barselsorloven har medarbejderne krav på et forhøjet pensionsbidrag, hvis medarbejderen har 6 måneders anciennitet på det forventede fødselstidspunkt.  Arbejdsgiverdelen er 8,50 kr. per time, og medarbejderdelen er 4,25 kr. per time.

 

Læs nærmere om reglerne på de enkelte overenskomster her under:

Bygge- og Anlægsoverenskomst 2021-2024

Industri- og Værkstedsoverenskomst 2021-2014

Auto- og Boligmonteringsoverenskomst 2021-2024