Afskaffelse af store bededag – hvad betyder det for lønnen?

Som bekendt er store bededag afskaffet som helligdag fra 2024. Fremover bliver dagen en almindelig arbejdsdag.

Betydning for timelønnede medarbejdere
For timelønnede betyder det, at de skal have deres almindelige timeløn for de timer, de arbejder på den tidligere store bededag. De timelønnede medarbejdere har stadig ret til sædvanlige tillæg og overtidsbetaling i det omfang, de har overarbejde på dagen, men de har ikke længere ret til helligdagstillæg.

Afskaffelsen af store bededag får ikke indflydelse på de timelønnede medarbejderes søgnehelligdagsopsparing. Det betyder, at den procentsats, der opspares i dag, som udgangspunkt fortsætter. Der udbetales ikke længere søgnehelligdagsbetaling denne dag.

Betydning for medarbejdere med fast månedsløn
For medarbejdere med fast månedsløn betyder afskaffelsen, at de fremover skal arbejde på den tidligere store bededag. Medarbejderne vil modtage deres almindelige faste løn, selvom de nu har en fridag mindre.

Fastlønnede medarbejdere vil derfor få kompensation for den øgede arbejdstid med et løntillæg, som optjenes for indkomståret 2024. Løntillægget svarer til værdien af en almindelig arbejdsdag og er fastsat til 0,45 pct. af medarbejderens årsløn.

Medarbejdere optjener løbende løntillægget per måned, og tillægget baseres på den aktuelle månedsløn, hvor pension og eventuelle fast påregnelige genetillæg skal medregnes.

Medarbejdere, der afholder barselsorlov uden fuld løn, vil have ret til samme løntillæg, som hvis de havde været på arbejde.

Hvis du som arbejdsgiver vælger fortsat at give dine medarbejdere fri på store bededag, skal medarbejderne som udgangspunkt stadig kompenseres med det faste løntillæg på 0,45 pct.

Ved fratrædelse af månedslønnede medarbejdere skal arbejdsgiveren afregne løntillægget forholdsmæssigt.

Store bededags-tillægget kan udbetales på to måder

  • Du kan vælge at udbetale tillægget to gange årligt med lønnen for maj og august, dvs. på samme tid som udbetaling af ferietillæg.
  • Du kan også vælge at udbetale tillægget løbende med den faste løn hver måned.

Dansk Håndværk er orienteret om, at de fleste lønbureauer har kontaktet jer for at håndtere ovenstående. I modsat fald vil vi anbefale jer at kontakte jeres lønbureau, så I får sat de månedslønnede korrekt op i lønsystemet.