Vigtigt: Fremstiller du elementer til byggeriet

Nye klimakrav kræver data – du kan få tilskud måneden ud.

Fra nytår træder nye klimakrav for alle nybyggerier i kraft. Er der søgt om byggetilladelse efter nytår, skal bygherre fremover levere dokumentation for den samlede klimapåvirkning af færdige nybyggeri, før der kan gives ibrugtagningstilladelse

Det betyder at virksomheder, der fremstiller elementer til byggeriet – eksempelvis døre, vinduer, spær o.s.v. – – med fordel kan stille en miljøvaredeklaration for deres produkt til rådighed. Den dokumentation vil nemlig være en konkurrenceparameter, som gør det lettere for bygherre at levere de samlede beregninger.

Som producent af delelementer er en af mulighederne at få udarbejdet en EPD (Environmental Product Declaration), der er en godkendt dokumentation af en byggevares miljømæssige påvirkninger og ressourceforbrug udarbejdet efter internationale standarder.

Den beregning kan der fortsat søges tilskud til – men ansøgningsfristen udløber den 30. september.

En EPD stiller ikke særlige miljøkrav. Det er blot en faktuel beregning af produktets klimabelastning. En vare med en høj klimabelastning kan godt blive EPD-deklareret.

Man kan finde mere om EPD og muligheden for tilskud på disse netsider:

https://bpst.dk/da/Byggeri/Lister/Nyheder/Nyheder/2022/01/Tilskud-til-udvikling-af-milj%C3%B8varedeklarationer-af-byggevarer

https://www.statens-tilskudspuljer.dk/indenrigs-og-boligministeriet/bolig-og-planstyrelsen/18

https://byggeriogklima.dk/faq/ (Rul ned til punktet : Data til klimaberegningen og EPD’er)