Nye krav vedr. udenlandsk arbejdskraft – 3 test ved indrejse samt indkvartering

Folketinget har med virkning fra 8. februar vedtaget ny lov om indkvartering af udenlandsk arbejdskrav samt lov om krav til isolation og test ved indrejse til Danmark.

Fra 8. februar: Krav om isolation uden for arbejdstid og PCR-test ved indrejse til Danmark

Tilrejsende arbejdskraft skal gå i isolation i 10 dage. De kan dog bryde isolationen, mens de udfører deres arbejde. Uden for arbejdstiden skal de fortsat være i isolation. Dog ophæves isolationen, når de har fået en negativ PCR-test taget i et bestemt tidsrum:

Tilrejsende arbejdskraft skal have 3 test

 • Første test skal tages maksimalt 24 timer før indrejse
 • Anden test skal tages maksimalt 24 timer efter indrejse
 • Tredje test skal tages tidligst 48 timer og senest 96 timer efter den test, der har sikret indrejse i Danmark. Denne test skal være en PCR-test. Hvis PCR-testen er negativ, kan arbejdstager bryde sin isolation uden for arbejdstid.

Krav til arbejdsgiver
Som arbejdsgiver til tilrejsende arbejdstagere skal du sørge for, at disse ansatte får foretaget den tredje test rettidigt.

Herudover skal du som arbejdsgiver udarbejde en skriftlig plan for den tredje covid-19 test (PCR) af de tilrejsende arbejdstagere. Arbejdstilsynet har udarbejdet forslag til en skabelon, der kan benyttes til denne plan.

Arbejdstilsynet fører tilsyn med, om du som arbejdsgiver har udarbejdet denne plan. Som arbejdsgiver skal du også kunne fremvise dokumentation for PCR-test af ansatte samt undtagelser for testkravet.

I uge 6 vil Arbejdstilsynet kun vejlede om de nye regler, så arbejdsgiverne får tid til at omstille sig til de nye krav.

Man kan læse mere om kravene her.

Der vil i forbindelse med udmøntningen af loven blive fastsat visse undtagelser fra de i øvrigt gældende krav.

Det vil bl.a. gælde personer med bopæl i grænselandet og visse personer, der hyppigt krydser grænsen som led i varetagelsen af deres arbejde. Udlændinge, der indrejser med henblik på at udføre arbejde, levere varer eller tjenesteydelser ind i eller ud af Danmark eller har andet anerkendelsesværdigt formål, vil bl.a. heller ikke være omfattet af isolationskravet i de perioder, hvor de varetager det anerkendelsesværdige formål. Der vil ligeledes blive fastsat særligt lempelige regler i forbindelse med rejser gennem Sverige til og fra Bornholm.

Fra 8. februar: Nye regler vedr. indkvartering

De nye regler for indkvartering gælder fra 8. februar, når arbejdsgivere stiller bolig til rådighed for ansatte, hvor der bliver fastsat en række minimumskrav til de boliger, en arbejdsgiver stiller til rådighed for sine ansatte. Det vil bl.a. være krav om afstand og instruktion i rengøring.

Arbejdsgiver skal udarbejde en plan for indkvarteringen af de ansatte, der bl.a. skal indeholde oplysninger om boligens størrelse, antallet af beboere, og instruks i rengøring. Arbejdstilsynet vil i forbindelse med de almindelige tilsyn på arbejdspladser gennemgå den udarbejdede plan. Hvis planen ikke er udarbejdet eller mangelfuld, kan Arbejdstilsynet underrette bopælskommunen, der kan foretage et tilsyn i de enkelte boliger. Kommunen vil på baggrund af tilsynet kunne påbyde, at boligforholdene bringes i overensstemmelse med lovens krav, og i yderste konsekvens påbyde, at de ansatte midlertidigt flyttes til en anden bolig.

Loven træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende og vil gælde frem til og med 30. juni 2021. I de første 14 dage efter vedtagelsen vil Arbejdstilsynet kun vejlede om de nye regler. Det er for at give arbejdsgiverne tid til at omstille sig til de nye krav.

Man kan finde kravene til indkvartering og en skabelon til plan for
boligforhold på Arbejdstilsynets hjemmeside her: www.at.dk


Tidligere og fortsat gældende restriktioner

Regeringen har tidligere indført nedenstående skærpede rejserestriktioner som (foreløbigt) gælder til og med den 28. februar.

For medlemsvirksomheder betyder det følgende:

 • Alle udlandsrejser – også erhvervsrejser – frarådes, med enkelt helt særlige undtagelser.
  .
 • Udlændinge kan som udgangspunkt kun rejse ind i Danmark hvis de har et anerkendelsesværdigt formål samt fremvise en negativ coronatest, som ikke er mere end 24 timer gammel. (Her er der fra fra 3. februar desuden stillet lovkrav om isolation og test – som det ses i teksten ovenfor).

Som anerkendelsesværdige formål er følgende:

 • Godstransport og levering af varer eller tjenesteydelser ind i eller ud af Danmark er fortsat mulig og er undtaget kravet om test ved indrejse. Dog gælder kravet om fremvisning af negativ test, når gods transporteres til Danmark af personer med bopæl i Storbritannien eller Sydafrika.
  .
 • For personer med bopæl i grænselandet – det vil sige Slesvig-Holsten i Tyskland, Sydsverige (Blekinge og Skåne län) og Västsverige (Hallands og Västra Götalands län) kan rejse ind, hvis indrejse er sket med et anerkendelsesværdigt formål – de skal dog kun kunne fremvise en negativ test ved indrejsen, der er maksimalt en uge gammel.
  .
 • For vandrende arbejdskraft tillades indrejse fortsat. Der stilles også her krav om negativ test foretaget maksimalt 24 timer forud for indrejse. Desuden opfordres kraftigt til PCR-test af indrejsende arbejdstagere foretages senest 72 timer efter indrejse – dette vil blive ændret til et krav, når det er vedtaget i Folketinget. (Dette er fra fra 3. februar blevet til lovkrav om isolation og test – som det ses i teksten ovenfor).

Midlertidigt suspenderede anerkendelsesværdige formål:
Det er i perioden med de skærpede restriktioner (foreløbigt frem til 7. februar) ikke længere et anerkendelsesværdige formål at:

  • Skulle deltage i et forretningsmøde
  • Skulle til jobsamtale
  • Være i uddannelsespraktik i Danmark

Du kan læse mere detaljeret om de skærpede rejserestriktioner her (pdf-fil / transportministeriet)


I tvivl om regler, hjælpepakker og restriktioner:
Vi forsøger at holde et samlet overblik over de gældende hjælpepakker, restriktioner og andre covid-19 foranstaltninger. Er du i tvivl, så kan du muligvis finde hjælp i en af disse to oversigter over, hvad der er – og haf været – gældende: