Pas på: Det kan blive dyrt at hente frokost i mandskabsvognen

Det er en misforståelse, at man også lovligt kan bruge en mandskabsvogn til at hente mad i arbejdstiden, uden at man skal betale registreringsafgift af vognen.

Ifølge registreringsafgiftsloven skal der som udgangspunkt betales registreringsafgift, hvis en mandskabsvogn bruges til kørsel efter mad. Det udløser dog ikke afgiftspligt, hvis afhentningen af mad sker under en i øvrigt lovlig kørsel uden væsentlige afvigelser fra den direkte rute.

Sådan er reglerne:
Efter skatte- og momsreglerne er det i et vist omfang tilladt at køre efter mad i arbejdstiden i et køretøj på gule plader.
En mandskabsvogn kører på gule plader, og det fører ofte til den misforståelse, at man også lovligt kan bruge en mandskabsvogn til at hente mad i arbejdstiden, uden at man skal betale registreringsafgift af mandskabsvognen.

Det er imidlertid ikke tilfældet.

Efter reglerne om registreringsafgift er det helt klare udgangspunkt, at kørsel efter mad i en mandskabsvogn i arbejdstiden udløser pligt til at betale registreringsafgift. Der gælder dog en enkelt undtagelse fra dette udgangspunkt.

Afgiftsfri brug af mandskabsvogne
En mandskabsvogn er et motorkøretøj, der utvivlsomt er konstrueret og særligt indrettet til befordring af mandskab og materiel, værktøj og materialer.

En mandskabsvogn er indrettet til befordring af mindst fire personer, herunder med mindst ét sæde bag forsæderne. Der kan fx være tale om en varebil, hvor der er både forsæder og bagsæder.

Mandskabsvogne er undtaget for registreringsafgift efter registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 9. Det er dog en betingelse for afgiftsfritagelsen, at mandskabsvogne kun anvendes til transport til og fra virksomhedens arbejdspladser af materiel, værktøj og materialer og til transport til og fra arbejdspladserne af personer, der arbejder i ejerens eller brugerens virksomhed. Mandskabsvogne må ikke benyttes til privat personbefordring.

Det vil fx være tilladt at bruge en mandskabsvogn til at køre med materialer fra en virksomheds adresse til en byggeplads, eller fra en byggeplads til et byggemarked for at hente materialer til byggeriet.

Hvis man anvender en mandskabsvogn til andre formål end de tilladte, udløser det pligt til at betale registreringsafgift af køretøjet. Dette følger af registreringsafgiftslovens § 2, stk. 3.

Kørsel efter mad i en mandskabsvogn
Som altovervejende udgangspunkt er det ikke tilladt at køre efter mad i en mandskabsvogn efter reglerne om registreringsafgift. Det skyldes, at kørsel efter mad ligger uden for de rammer for afgiftsfri kørsel, som er fastsat i registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 9, og som fremgår ovenfor.

Efter reglerne må mandskabsvogne kun anvendes til bestemte former for transport til og fra virksomhedens egne arbejdspladser, mens afhentning af mad fra fx en sandwichbar, en bager, en café mv. ikke er omfattet.

Hvis man alligevel bruger en mandskabsvogn til at hente mad, skal der derfor som udgangspunkt betales afgift af køretøjet. Hvis en ansat kører fra en byggeplads i en mandskabsvogn med det ene formål at hente mad til sig selv eller sine kollegaer, vil det medføre afgiftspligt af køretøjet. Det ændrer ikke på vurderingen, at den ansatte er blevet pålagt at hente maden af sin arbejdsgiver.

En enkelt undtagelse
Der gælder dog en enkelt undtagelse til udgangspunktet. Foretager man en i øvrigt lovlig kørsel med fx materialer eller ansatte til eller fra virksomhedens arbejdspladser, må man gerne stoppe på vejen og købe mad under forudsætning af, at man ikke derved afviger væsentligt fra den direkte rute.

Afhentning af mad i en mandskabsvogn vil i denne situation ikke medføre pligt til at betale registreringsafgift. Det vil afhænge af en konkret vurdering, om kørslen ellers har et lovligt formål, og om afhentningen af mad medfører en ikke-væsentlig afvigelse fra den direkte rute.

Hvis man fx har hentet materialer på virksomhedens adresse 50 km væk fra en byggeplads, vil man på vej tilbage til byggepladsen lovligt kunne køre en mindre omvej på fx 500 meter for at hente mad. Kører man derimod en omvej på fx 10 km for at købe mad på tilbagevejen, vil der være tale om en væsentlig afvigelse fra den direkte rute, som udløser pligt til at betale registreringsafgift.

Hvis Motorstyrelsen konstaterer, at en mandskabsvogn umiddelbart bruges i strid med reglerne, er det virksomheden, som skal godtgøre, at kørslen ligger inden for rammerne af den afgiftsfri benyttelse af køretøjet. Alle relevante oplysninger vil kunne indgå ved vurderingen af, om virksomheden har godtgjort dette.

Det kunne fx være GPS-oplysninger om den kørte rute og kvitteringer for nyindkøbte materialer i et byggemarked, hvis maden er hentet på vej tilbage til arbejdspladsen efter et lovligt indkøb af materialer til en byggeplads. Også objektive fund som fx placeringen af materiel i lastrummet vil kunne indgå, hvis føreren lovligt har hentet materiel til en af virksomhedens arbejdspladser på det faste forretningssted og på tilbagevejen stopper for at købe mad.

Hvis de fremlagte oplysninger kan godtgøre, at maden er afhentet i forbindelse med et lovligt ærinde uden at medføre væsentlige afvigelser fra ruten, vil der ikke skulle betales registreringsafgift.

Læs mere om mandskabsvogne
Du kan finde mere information om registreringsafgift for mandskabsvogne i Den juridiske vejledning, afsnit I.A.1.3.6.