Opfordring: Hjælp med at begrænse belastningen på den kollektive transport

Myndighederne opfordrer virksomheder til at hjælpe med til at reducere belastningen på den kollektive transport i forbindelse med den gradvise genåbning.

Nedenfor kan du se opfordringen –  bemærk særligt den nederste halvdel af teksten med opfordring og konkrete forslag til det private erhvervsliv.

———————————————

Som led i den gradvise åbning af Danmark er opfordringen ift. hjemmearbejde den 6. april ændret, så medarbejdere, der har arbejdet hjemme, fra tirsdag den 14. april 2020 igen kan møde fysisk ind på arbejde, hvis det foregår fuldt forsvarligt, herunder ved at fastholde de øvrige iværksatte tiltag og følge de generelle retningslinjer for hensigtsmæssig adfærd, sikring af afstand mv.

Den kontrollerede genåbning af samfundet vil føre til, at passagertallene igen vil stige. For at det ikke skal føre til for stor tæthed mellem passagererne, vil der blive implementeret en markant opskalering af den kollektive trafik særligt i hovedstadsområdet fra tirsdag den 14. april 2020. Det vil være både i form af flere afgange og længere tog. Brugere, skoler og arbejdspladser bør også bidrage til at sprede trafikken ud gennem fleksibel planlægning. Derudover fastholdes den markante opskalering af rengøringsindsatsen på fælles kontaktflader i de kollektive transportmidler og på stationer

Ændringen medfører, udover at flere vil være fysisk tilstede samtidig på arbejdspladserne, at der vil opstå et øget pres på den kollektive transport.

Det øgede transportbehov i den kollektive transport håndteres i et vist omfang ved, at kapaciteten i den kollektive transport øges i både busser, tog og metro.

 • DSB vil fra den 14. april køre med en drift, der lægger sig så meget op ad en så normal køreplan som muligt, med kapacitet prioriteret på de strækninger, hvor der forventes flest passagerer.
 • I metrosystemet genoptages normaldrift på M1/M2 (de oprindelige linjer) og M3/M4 (Cityringen og Nordhavnslinjen), dog vil der fortsat ikke køre metrotog om natten.
 • Endvidere forudsættes normaldriften genoptaget i den kollektive bustrafik.

Problemstillingen er imidlertid ikke løst alene ved en øget kapacitet. Kapaciteten i det danske kollektive trafiksystem er – set over et driftsdøgn – rigelig. Efterspørgslen er imidlertid normalt meget ulige fordelt. Efterhånden som flere og flere passagerer vender tilbage, er det derfor afgørende, at også passagerernes rejsetidspunkter og -omfang påvirkes med henblik på at sikre tilstrækkelig afstand mellem passagererne. Det betyder, at efterspørgsel i særligt myldretiderne skal holdes betydeligt under efterspørgselsniveauet i den kollektive trafik i en normalsituation, hvor det accepteres at passagerne særligt i myldretiden står/sidder tæt.

Det vurderes, at det kollektive transportnet generelt kan håndtere en efterspørgsel på i omegnen af 35-50 pct. af efterspørgslen i en normalsituation, hvis en passende afstand mellem passagererne skal opretholdes.

Der er på den baggrund behov for tiltag, der fastholder efterspørgslen i den kollektive transport på under halvdelen af efterspørgsel i en normalsituation.

I ugerne frem mod 6. april 2020 har efterspørgslen i den kollektive transport ligget på i omegnen af 10-20 pct. af efterspørgsel i en normalsituation. Der er altså ”luft” i systemet til en vis passagertilgang – men ikke til en trafikefterspørgsel, som svarer til normalsituationen.

At offentligt ansatte i stort omfang fortsat skal arbejde hjemmefra håndterer en væsentlig del af problemstillingen. De offentligt ansatte udgør knap 1/3 af beskæftigelsen, hvoraf en stor del vil arbejde hjemmefra også i den kommende tid.

Der vil dog også være behov for, at de private arbejdspladser indtænker deres potentielle belastning på den kollektive transport i indretningen af arbejdet på arbejdspladsen.

Opfordring til virksomhederne

Særligt større virksomheder, hvor en større andel af medarbejderne bruger kollektiv transport, opfordres til at udarbejde en plan for, hvordan medarbejders belastning af den kollektive trafik som følge af en hel eller delvis tilbagevenden til arbejdspladsen for virksomhedens ansatte kan håndteres, herunder kompenserende tiltag

I virksomhedernes plan bør følgende adresseres vedr. belastningen på den kollektive transport:

 • Hvor stor en andel af virksomhedens medarbejdere anvender under normale omstændigheder den kollektive transport til arbejdet, hvilket bl.a. kan bygge på udbuddet af kollektiv transport i området.
 • I hvilket omfang møder medarbejderne på det samme tidspunkt, og i hvor stor en udstrækning sker pendlingen i myldretiden – altså mellem 7 og 10 om morgen og 15 og 18 om eftermiddagen.
 • I hvilket omfang kan virksomhedens medarbejdere ved forskudte arbejdstider kan pendle uden for myldretiden.

På baggrund af vurderingen af den ”normale” belastning på den kollektive transport bør der i virksomhedernes plan således udarbejdes tiltag, der har til formål at reducere denne. Dette kunne fx dreje sig om:

 • Ændrede arbejdstider, der medfører at myldretiden for de ansatte undgås.
 • Øget brug af forskudt hjemmearbejde.
 • Opfordring til øget brug af cykel til arbejde fx gennem cykelklubber på arbejdspladsen mv.
 • Opfordring til øget brug af privatbilspendling.
 • Facilitering af samkørsel med, dog under iagttagelse af at der højst bør køre 3 personer sammen, og at det er de samme der kører sammen fra gang til gang.

Virksomhederne opfordres til at sikre, at op mod halvdelen af medarbejderne, der under normale omstændigheder anvender den kollektiv transport i myldretiden, omfattes af reducerende tiltag med henblik på at disse enten ikke rejser med kollektiv trafik eller rejser uden for myldretiden.