Nye regler om G-dage pr. 1. juli 2017

Når du opsiger en medarbejder, er du under visse betingelser forpligtet til at betale dagpengegodtgørelse for den 1. og 2. ledighedsdag for din tidligere medarbejder, når denne er ledig på arbejdsmarkedet efter fratrædelsen. Dette kaldes også G-dage.  Efterfølgende vil medarbejderen modtage dagpenge fra sin a-kasse på sædvanlig vis.

Der er kommet nye regler om G-dage pr. juli 2017

Nu skal der fra den 1. juli 2017 altid betales 2 G-dage, uanset hvilken type ansættelsesforhold der er tale om og uanset længden af ansættelsesforholdet, såfremt din tidligere medarbejder i øvrigt opfylder betingelserne for G-dage.

Pr. 1. juli 2017 sondres der ikke længere mellem ansættelsesforhold af henholdsvis over og under 3 måneders varighed.

Du har som arbejdsgiver pligt til at betale G-dage når:

 • Din medarbejder fratræder og er ledig i 2 dage efter fratrædelse.
 • Personen er lønmodtager og medlem af en arbejdsløshedskasse.
 • Den ansatte har arbejdet hos dig i minimum 74 timer inden for de sidste fire uger.

Du skal som arbejdsgiver betale, hvad der svarer til den maksimale dagpengesats: 849 kr. for en hel ledighedsdag (en hel G-dag svarer til 7,4 timer).

G-dage er almindelige skattepligtig A-indkomst, men der skal ikke beregnes SH-opsparing, pension eller feriegodtgørelse, arbejdsmarkedsbidrag eller ATP af beløbet.

Du kan altid som arbejdsgiver få bekræftet af den pågældendes a-kasse om din tidligere medarbejder er medlem af a-kassen.

Du skal ikke betale for G-dage, hvis den ansatte:

 • Selv har sagt op.
 • Er opsagt, og opsigelsen skyldes den ansattes forhold fx misligholdelse.
 • Starter i andet arbejde på G-dagene (mindst 7,4 timer).
 • Er syg de første ledige dage.
 • Er i en stilling støttet med offentligt tilskud –  løntilskud.
 • Holder ferie de første to ledighedsdage.
 • Efter aftale med virksomheden går på efterløn.
 • Arbejdsophøret skyldes strejke eller lockout på virksomheden, eller hvis arbejdsophøret er nødvendigt på grund af strejke eller lockout på en anden virksomhed.
 • Arbejdsophør skyldes force majeure.
 • Inden ansættelsens ophør afslår et skriftligt tilbud om fortsat beskæftigelse svarende til overenskomstmæssige løn- og ansættelsesvilkår hos samme arbejdsgiver.

Hvis du har udbetalt dagpengegodtgørelse til den samme person 16 gange i løbet af et kalenderår, skal du ikke betale G-dage resten af året. I den forbindelse tæller halve G-dage også med.

Tro og loveerklæring

Du kan som arbejdsgiver bede om en tro- og loveerklæring fra den tidligere medarbejder senest 14 dage efter fratrædelsen. Fratrædelsen er det tidspunkt, hvor din lønforpligtelse ophører.
Hvis den tidligere ansatte ikke inden 14 dage har afgivet en tro- og loveerklæring, som regnes fra modtagelsen af din anmodning skal du ikke betale for G-dage, og den tidligere medarbejder har ikke ret til dagpengegodtgørelse fra dig for disse dage.

Du kan finde en tro- og love erklæring her.

Du kan læse nærmere om G-dage i vejledningen som du finder her.

Du er altid velkommen til at kontakte os hvis du har spørgsmål, og husk vi er altid kun ét telefonopkald væk.