Ny standard om udførselskontrol af bærende konstruktioner

Hvis du udfører bærende konstruktioner, skal du være opmærksom på Dansk Standards nye standard, DS 1140: Udførelse af bærende konstruktioner – Almen kontrol .

Baggrunden for den nye standard er at bygningsreglement 2018 som noget nyt kræver, at dokumentation for et byggeris bærende konstruktioner fremover skal omfatte dokumentation for kontrol af udførelse. Reglerne gælder for såvel nybyggeri som ved ombygning, renovering eller ændret anvendelse af eksisterende byggeri. Det er helt nyt i Danmark, at udførelse af bygningskonstruktioner nu er underlagt lovkrav om dokumenteret kvalitetssikring. Denne udvikling pålægger de udførende at dokumentere det udførte og vil betyde ændringer i praksis på en række områder.

Med det nye BR18 ikraftsættes også et nyt anneks B5 i DS/EN 1990 DK NA til Eurocode 0 (Basis for projektering og udførelse af bærende konstruktioner) om kontrol af udførelse, hvori der skelnes mellem almen kontrol – som altid skal udføres – og en særlig kontrol for særligt risikofyldte forhold. Generelle krav til kontrollen fremgår af SBi-anvisning 271 ’Dokumentation og kontrol af bærende konstruktioner’, hvor også krav til planlægning, gennemførelse og dokumentation af særlige kontroller er beskrevet. Den almene kontrol derimod skal udføres i h.t. en ny Dansk Standard DS 1140:2019 med titlen ’Udførelse af bærende konstruktioner – Almen kontrol.’.

Bedre produktivitet
Ændringen rummer potentialet for en betydelig produktivitetsforbedring for branchen, idet fokus på kontrolarbejdet skifter fra dagens meget projektspecifikke tilgang til kontrol tilrettelagt efter den udførendes praksis for ”almindelige” konstruktioner (almen kontrol) og dermed dennes ansvar, mens de projekterende og bygherrer kan nøjes med at have fokus på de eventuelle helt særlige udfordringer i et specifikt projekt (særlig kontrol).

Ændringen repræsenterer derfor et kulturskifte for branchen, på linje med kvalitetssikringsreformen i sin tid. Forudsætningen for succes med det nye tankesæt i DS 1140 (specielt omkring skelnen mellem almen og særlig kontrol, og nødvendigheden/betydningen af uafhængig kontrol) er, at dette ikke blot beskrives, men også forklares. Mange udførende er nemlig ikke vant til i det daglige at arbejde med stringent formulerede regler, som indgår i et større kompleks af standarder, ligesom mindre entreprenører og håndværksvirksomheder ikke altid har et formaliseret system for kvalitetsstyring. Der vil derfor være behov for en vejledning til de udførende, om hvordan reglerne skal forstås og kan opfyldes. Efter drøftelser med en række aktører i byggeriet står det klart, at en sådan vejledning bedst udkommer som en DS/INF.

Vejledning
Dansk Standard vil senere på året være klar med en vejledning til standarden, der vil kunne hentes gratis.

Standarden kan allerede nu købes her: