Ny 3-årig Industri- og Værkstedsoverenskomst vedtaget

Et flertal af 3Fs medlemmer har ved urafstemning i dag stemt ja til overenskomstresultatet.

Det betyder, at den nye Industri- og Værkstedsoverenskomst træder i kraft pr. 1. marts 2021, dvs. med tilbagevirkende kraft. Som noget nyt er det dog aftalt, at de fleste satsstigninger først træder i kraft pr. 1. maj 2021, så arbejdsgiverne ikke skal efterregulere medarbejderes løn tilbage fra 1. marts 2021.

Du kan læse den nye Industri- og Værkstedsoverenskomst samt nøgletal her: (Her finder du også den nye Bygge- og Anlægsoverenskomst 2021-2024 mens Overenskomst for Auto- og Boligmonteringsområdet 2021-2024  kommer så snart den er klar)

De væsentligste ændringer i overenskomsten udover satserne er:

  • Pensionsbetaling til medarbejdere over folkepensionsalderen: Medarbejdere, der fortsat er i beskæftigelse, efter de har nået pensionsalderen, skal fremadrettet selv kunne bestemme, om pensionsbidraget fortsat skal opspares, eller om det løbende skal udbetales som løn. 
  • Seniordag: Medarbejdere med 10 års uafbrudt anciennitet får fremadrettet ret til 1 årlig seniordag, når medarbejderen er fyldt 60 år og 2 årlige seniordage, fra medarbejderen er fyldt 62 år. Medarbejderne får fuld løn på seniordagene. 
  • Løn ved sygdom og tilskadekomst: Fremadrettet har medarbejderen ret til sygeløn op til 13 uger.
  • Øremærkning af forældreorlov: Den forælder, der ikke har holdt barsel (typisk far), får ret til op til 11 ugers forældreorlov med den sædvanlige løn. De 3 af ugerne er øremærket denne forælder. Reglerne for forældreorlov ændres fra 1. juli 2021.

Hent overenskomsten som fil
På ovenstående link kan du åbne overenskomsterne som pdf-fil og derefter gemme dem på din egen pc, hvis du ønsker det. Overenskomsterne er desuden altid til rådighed via vores netside og kan læses f.eks. via en mobiltelefon, når det er nødvendigt

Overenskomstbog på tryk
Stort set alle foretrækker at benytte overenskomsten elektronisk, som beskrevet ovenfor, så den altid er ved hånden. Men ønsker du en trykt overenskomstbog kan du rette henvendelse til sekretariatet på mail: dhv@dhv.dk, eller pr. telefon 32630470.

Vi forventer at modtage den trykte overenskomstbog fra trykkeriet i slutningen af maj måned.