Justering af kompensationsmodel for faste omkostninger

Justering af kompensationsmodel for faste omkostninger, som konsekvens af statsstøttegodkendelse

Europa-Kommissionen har vurderet, at den oprindelige kompensationsmodel for virksomheders faste omkostninger er i strid med statsstøttereglerne, fordi virksomheder, som havde underskud før COVID-19, kan blive bedre stillet udelukkende som følge af kompensationsordningen.

Derfor har det været et krav for at opnå statsstøttegodkendelse at justere kompensationsmodellen, så virksomheder, der havde underskud før COVID-19, ikke bliver bedre stillet som følge af kompensationsmodellen.

Det betyder, at virksomheder, som havde underskud før COVID-19, fortsat kan søge om kompensation, men skal indrapportere en resultatopgørelse til Erhvervsstyrelsen. Den justerede kompensationsmodel påvirker kun ansøgning og udbetalingen af kompensation til virksomheder, som havde underskud før COVID-19.

Med dette nye krav fra Europa-Kommissionen får revisor en ekstra opgave med at udarbejde resultatopgørelse fsva. virksomheder med underskud for COVID-19. For at mindske revisors arbejde er revisors erklæring fsva. virksomhedens historiske omsætning (som gælder alle virksomheder) blevet ændret, så den nu alene udtrykker en afstemning af omsætning til bogføring. I forhold til den oprindelige kompensationsmodel reducerer det revisors opgave, da der tidligere var krav om erklæring med høj grad af sikkerhed.

Virksomheder, som havde overskud før COVID-19, skal ikke indrapportere en resultatopgørelse for virksomheden til Erhvervsstyrelsen i forbindelse med ansøgning. Der er derfor heller ikke krav om, at virksomheder med overskud skal aflægge en resultatopgørelse alene mhp. på ansøgningen.

For at undgå misforståelser justeres vejledningen til virksomhed og revisor, så det fremgår tydeligere.

Revisors opgørelse og indberetning for virksomheder med underskud
For at begrænse administrationen mest muligt kan virksomheder, som nyligt har aflagt regnskab, anvende dette. Virksomheder, som ikke har et nyligt aflagt regnskab, skal foretage en ny resultatopgørelse.

Kompensationsmodellen indeholder følgende trin for virksomheder, som før COVID-19 havde underskud:

 1. Virksomheder skal opgøre deres seneste resultat (underskud).
  a. For at reducere administrationen og få pengene ud til virksomhederne så hurtigt som muligt, kan virksomheden anvende resultatet, som opgjort i det senest aflagte regnskab – helår, halvår eller kvartal – når dette giver et retvisende billede af virksomhedens økonomiske situation.
  b. Virksomheder, der ikke nyligt har aflagt regnskab, skal aflægge ny resultatopgørelse for 2019.
 2. Revisor afstemmer virksomhedens seneste resultat til bogføring.
  a. Revisor kan bero på tidligere revisorerklæringer ved allerede aflagte regnskaber. Der er således tale om en afgrænset opgave.
  b. For virksomheder, der ikke nyligt har aflagt regnskab, vurderes det, at afstemningen er en begrænset opgave for revisor.
  c. Revisors erklæring fsva. virksomhedens historiske omsætning er samtidig blevet ændret, så denne nu udtrykker en afstemning af omsætning til bogføring, hvilket er en væsentlig reduktion af revisors arbejde ift. den oprindelige kompensationsmodel, hvor det var et krav, at dette skulle erklæres med høj grad af sikkerhed.
 3. Virksomheden ansøger om kompensation for faste omkostninger hos Erhvervsstyrelsen og skal i den forbindelse angive underskuddet.
 4. Revisor uploader sin erklæring til Erhvervsstyrelsen, herunder på virksomhedens resultatopgørelse (bilag 2 i revisorerklæringen).
 5. Erhvervsstyrelsen foretager – pba. virksomhedens underskud – en reduktion i virksomhedens kompensation for at undgå overkompensation, og som er nødvendig for at efterleve Europa-Kommissionens statsstøtteregler.

Revideret kompensationsmodel
Forskellen på den oprindelige og justerede kompensationsmodel er eksemplificeret nedenfor. Det er det eksempel, som Europa-Kommissionen har anvendt til at illustrere, hvordan den oprindelige kompensationsmodel kan føre til, at virksomheder, som havde underskud før COVID-19, kan blive bedre stillet udelukkende som følge af kompensationsordningen.

Den tilsvarende beregning for den justerede kompensationsmodel viser, at virksomheder, som havde underskud før COVID-19, ikke længere kan blive bedre stillet udelukkende som følge af kompensationsordningen. Og dermed, at den justerede kompensationsmodel lever op til Europa-Kommissionens statsstøtteregler.

Oprindelig kompensationsmodel
Kompensation beregnet som en andel (baseret på omsætningsnedgang) af faste omkostninger.

Som det ses af eksemplet nedenfor, er virksomhedens resultat (efter kompensation) forbedret fra -10 til -2, udelukkende som følge af kompensationsordningen.

Eksempel ved 80 % omsætningsnedgang: Før COVID-19 Efter COVID-19
Omsætning 100 20
Variable omkostninger -50 -10
Faste omkostninger -60 -60
Resultat -10 -50
Kompensation 48
Resultat (efter kompensation) -10 -2

Justeret kompensationsmodel for virksomheder med underskud:
Kompensation beregnet som en andel (baseret på omsætningsnedgang) af faste omkostninger, nedjusteret med en andel af virksomhedens resultat.

Som det ses af eksemplet nedenfor, er virksomhedens resultat (efter kompensation og justering) -10, som det var før COVID-19. Virksomheden er således ikke længere bedre stillet udelukkende som følge af kompensationsordningen.

Eksempel ved 80 % omsætningsnedgang: Før COVID-19 Efter COVID-19
Omsætning 100 20
Variable omkostninger -50 -10
Faste omkostninger -60 -60
Resultat -10 -50
Kompensation (80 % faste omk.) 48
Resultat (efter kompensation) -10 -2
Justering pba. resultat (80 % af resultat) -8
Resultat (kompensation og justering) -10 -10

Note: Resultat er en fjerdedel af virksomhedens seneste resultat, svarende til kompensationsperiodens varighed på tre måneder.

Virksomhedens opgørelse af underskud, jf. principperne for årets resultat
Virksomheden skal opgøre sit underskud i overensstemmelse med principperne for årets resultat i henhold til bilag to, skema 3 og 4 i årsregnskabsloven. Dette er uddybet i vejledning om ansøgning til den midlertidige kompensationsordning for virksomheders faste omkostninger. Årets resultat anvendes da:

 1. Årets resultat indregner alle virksomhedens omkostninger, herunder kapitalomkostninger, skatter, afskrivninger på driftsaktiver samt nedskrivninger. Denne definition tilgodeser således ikke særlige forretningsmodeller eller kapitalstrukturer.
 2. Årets resultat er defineret ved årsregnskabsloven og er således gængs anvendt blandt revisorer og virksomheder, både de større og mindre.
 3. Virksomheder, der er forpligtet til at indsende regnskaber til Erhvervsstyrelsen, indsender også årets resultat. Der er således tale om autoritative data, hvor Erhvervsstyrelsen har historisk information.

Du kan søge ordningen på virksomhedsguiden.dk