Håndværkergaranti – aftaler indgået FØR 1. juli 2015

Det forpligter at yde kvalitet og det forpligter at være medlem af Dansk Håndværk. Derfor er medlemmer af Dansk Håndværk omfattet af Dansk Håndværks Garantiordning: Håndværkergaranti

Håndværkergaranti – et sikkerhedsnet for dig

Garantiordningen har til formål at sikre og udbygge et tillidsfuldt forhold mellem forbrugere og medlemsvirksomheder. Håndværkergaranti fungerer som et sikkerhedsnet under private forbrugere, hvis der er fejl og mangler ved det håndværk som en medlemsvirksomhed af Dansk Håndværk har udført.
Kun virksomheder der er medlem af Dansk Håndværk er omfattet af Dansk Håndværks Garantiordning.
Ordningen dækker med op til 100.000 kr. inkl. moms pr. byggesag, hvis virksomheden ikke er i stand til at efterleve en kendelse afsagt af Håndværkets Ankenævn, eller i helt særlige tilfælde ved domstolene. Denne garanti er en gratis ekstra sikkerhed for dig som kunde.

Vilkår for Håndværkergaranti

Håndværkergaranti dækker arbejder, der er udført for private forbrugere på deres private bolig:
– én- eller to-familieboliger
– forbrugerens egen ejerlejlighed eller andelsbolig
– sommerhuse
– privatbolig i forbindelse med blandet bolig- og erhvervsejendomme
– lejeboliger, hvis arbejdet bestilles og betales af lejeren selv

Betingelser for Håndværkergaranti

Garantiordningens behandling af en sag er betinget af:
– At den udførende virksomhed, med hvem aftalen blev indgået, på aftaletidspunktet var medlem af Dansk Håndværk,
– At forbrugeren har klaget overfor medlemmet senest 5 år efter arbejdets aflevering eller færdigmelding og forbrugeren inden samme frist har indgivet klage til Håndværkets Ankenævn.
– At forbrugeren har givet Dansk Håndværk mulighed for at søge sagen løst inden påbegyndelse af en egentlig ankenævnsbehandling.
– At medlemmet ikke efterlever ankenævnsafgørelsen inden for den af ankenævnet fastsatte frist. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid ved ankenævnet er 6 måneder.
– At forbrugeren indbringer sagen for garantiordningen inden 2 måneder fra udløbet af den frist for efterlevelse, der er fastsat i ankenævnskendelsen.
– At forbrugeren har deponeret et eventuelt af virksomheden faktureret beløb for det udførte arbejde/leverede døre og vinduer hos garantiordningen, såfremt forbrugeren har tilbageholdt beløbet helt eller delvist i forhold til virksomheden.
– At afhjælpningsarbejdet udføres af et medlem af Dansk Håndværk
– At udbetaling først sker, når regning for afhjælpningen foreligger.

Garantiordningen dækker ikke:

– følgeskader eller indirekte tab
– arbejder med en samlet entreprisesum på over 1.000.000 kr. inkl. moms
– fejl ved materialer, eller fejl som følge af mangelfulde eller ukorrekte produktanvisninger eller vejledninger fra materialeleverandører
– afrensning og maling/efterbehandling af tage
– færdiggørelse af arbejdsopgaver, der ikke er udført

Vil du vide mere

Du kan læse Vedtægter for Håndværkergaranti gældende for før 1. juli 2015 her.

Find den rigtige virksomhed

Find en virksomhed der er dækket af ankenævnet og garantiordningen, ved at bruge en af de virksomheder du finder når du søger her.