DANSK HÅNDVÆRK GARANTI

– vælg en seriøs håndværker med garanti

Det forpligter at yde kvalitet og det forpligter at være medlem af Dansk Håndværk. Derfor er vores medlemmer omfattet af vores garantiordning Dansk Håndværk Garanti.

Dansk Håndværk Garanti – et sikkerhedsnet for dig

Dansk Håndværk Garanti har til formål at sikre og udbygge et tillidsfuldt forhold mellem forbrugere og medlemsvirksomheder. Garantiordningen fungerer som et sikkerhedsnet under private forbrugere, hvis der er fejl og mangler ved det håndværk som en medlemsvirksomhed af Dansk Håndværk har udført.
Kun virksomheder der er medlem af Dansk Håndværk er omfattet af Dansk Håndværk Garanti.

Ordningen dækker med op til 150.000 kr. inkl. moms pr. byggesag, hvis virksomheden ikke er i stand til at efterleve en kendelse afsagt af Håndværkets Ankenævn, eller i helt særlige tilfælde ved domstolene. Denne garanti er en gratis ekstra sikkerhed for dig som kunde.

Find den rigtige virksomhed

Find en virksomhed, der er dækket af ankenævnet og garantiordningen ved at bruge en af de virksomheder, du finder, når du søger her.

Du er også velkommen til at kontakte os på dhv@dhv.dk eller tlf. 53 53 11 44, og så hjælper vi dig.

Vilkår for garantiordningen

Dansk Håndværk Garanti dækker arbejder, der er udført for private forbrugere på deres private bolig:

 • én- eller to-familieboliger
 • forbrugerens egen ejerlejlighed eller andelsbolig
 • sommerhuse
 • privatbolig i forbindelse med blandet bolig- og erhvervsejendomme
 • lejeboliger, hvis arbejdet bestilles og betales af lejeren selv

Dansk Håndværk Garanti dækker også private forbrugere, der får udført møbelpolstrerarbejde, eller autosadelmagerarbejde.

Betingelser for Dansk Håndværk Garanti:

Garantiordningens behandling af en sag er betinget af:

 • at den udførende virksomhed, med hvem aftalen blev indgået, på aftaletidspunktet var medlem af Dansk Håndværk,
 • at forbrugeren har reklameret rettidigt overfor medlemsvirksomheden, dvs. så snart manglen opdages, og at forbrugeren, i umiddelbart forlængelse heraf, har indgivet klage til Håndværkets Ankenævn, såfremt medlemmet ikke udbedrer manglen,
 • at forbrugeren senest 5 år efter arbejdets aflevering eller færdigmelding, har indgivet klage til Håndværkets Ankenævn,
 • at forbrugeren har givet Dansk Håndværk mulighed for at søge sagen løst inden påbegyndelse af en egentlig ankenævnsbehandling,
 • at forbrugeren har fået medhold i Håndværkets Ankenævn, og medlemsvirksomheden ikke efterlever ankenævnsafgørelsen inden for den af ankenævnet fastsatte frist. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid ved ankenævnet er 6 måneder,
 • at forbrugeren indbringer sagen for garantiordningen inden 6 måneder fra udløbet af den frist for efterlevelse, der er fastsat i ankenævnskendelsen,
 • at forbrugeren har deponeret et eventuelt af virksomheden faktureret beløb for det udførte arbejde/leverede døre og vinduer hos garantiordningen, såfremt forbrugeren har tilbageholdt beløbet helt eller delvist i forhold til den indklagede virksomhed.
 • at udbedringsarbejdet udføres af ét medlem af Dansk Håndværk, der er udpeget af Dansk Håndværk.

Særligt vedrørende dækning på gardin- og solafskærmningsområdet:

Reklamationssager vedrørende gardiner og solafskærmning behandles ikke ved Håndværkets Ankenævn, som er en forudsætning for at få udbetaling fra Dansk Håndværks Garantiordning.

Dog har Dansk Håndværks bestyrelse givet særskilt tilsagn om, at der ydes garantiudbetaling i sager vedrørende gardin- og solafskærmsmontering i overensstemmelse med vedtægterne for Dansk Håndværks Garantiordning, når følgende betingelser er opfyldt:

 1. Der foreligger en retslig afgørelse ved de civile domstole eller Forbrugerklagenævnet, og
 2. de øvrige betingelser i vedtægterne for Dansk Håndværks Garantiordning er opfyldt (dog med undtagelse af kravet om ankenævnsbehandling ved Håndværkets Ankenævn), samt
 3. at arbejdet er udført af et medlem af Dansk Håndværks Polstrersektion.

Dansk Håndværk Garanti dækker ikke:

 • færdiggørelse af arbejdsopgaver, der ikke er udført,
 • prisklager,
 • materialefejl,
 • udviklingssvigt,
 • fejl opstået under udførelsen som følge af mangelfulde eller ukorrekte produktanvisninger, vejledninger fra materialeleverandører,
 • afrensning og maling/efterbehandling af tage,
 • følgeskader (f.eks. beskadigelse af løsøre), eller indirekte tab (f.eks. flytteomkostninger, sagsomkostninger).
 • særligt forpligtende garantitilsagn fra den udførende håndværker, leverandør eller producent,
 • de tilfælde, hvor medlemsvirksomheden har arbejdet som underentreprenør for en hoved- eller totalentreprenør, som ikke er medlem af Dansk Håndværk, og som har indgået aftalen med forbrugeren.
 • arbejder med en samlet entreprisesum på over 1.000.000 kr. inkl. moms (fra 1. juli 2020 gælder det kun nybyggeri med en samlet værdi over 1.000.000 kr.)

Frist for indbringelse af sagen til garantiordningen

Forbrugeren skal indbringe sagen skriftligt til garantiordningen inden 6 måneder efter udløbet af den frist, Håndværkets Ankenævn i sin kendelse har givet den indklagede medlemsvirksomhed til at opfylde kendelsen.

Den maksimale dækningssum

Den årlige maksimale dækningssum for Håndværkergaranti er 1.000.000 kr. inkl. moms.

Vil du vide mere?

Vil du vide mere, kan du læse de gældende vedtægter for Dansk Håndværk Garanti her.

For aftaler indgået efter 1. juli 2015 og før 1. november 2017

Garantiordningen og vilkårene for ordningen udvikler sig løbende.
Læs mere om reglerne gældende for perioden efter 1. juli 2015 og før 1. november 2017 her.

For aftaler indgået FØR 1. juli 2015

Garantiordningen er på nogle punkter anderledes før 1. juli 2015.
Læs mere om reglerne før 1. juli 2015 her.