Ændringer til ferieloven pr. 31. december 2023

Folketinget har den 7. december 2023 vedtaget en ny lov, som foretager mindre, men relevante ændringer i ferieloven. Nedenfor kan du se, hvad ændringerne betyder for jeres virksomhed. Loven trådte i kraft den 31. december 2023.

De væsentligste ændringer i ferieloven er:

  • Automatisk udbetaling af mindre beløb efter ferieafholdelsesperiodens udløb.
  • Mulighed for udbetaling ved medarbejderens fratræden, hvis optjente feriemidler højst udgør kr. 2.500.
  • Udbetaling ved ferieårets udløb af mindre end 1 feriedag på medarbejderens anmodning.
  • Arbejdsgivers årlige bekræftelse til fonden vedrørende indefrosne feriemidler ophører.

Genindførelse af bagatelgrænser for udbetaling af uhævede feriemidler
Efter indførslen af samtidighedsferie i den nye ferielov var det forventningen, at lønmodtagerne i højere grad ville hæve feriepengene løbende på grund af samtidighedsferien. Det har dog tværtimod vist sig, at der har været et uventet højt beløb af uhævede feriepenge. Regeringen har derfor genindført den tidligere ferielovs bagateludbetalingsregler – tilpasset reglerne om samtidighedsferie.

Ferie med løn i det løbende ansættelsesforhold
For medarbejdere, der holder ferie med løn, genindfører loven en bagateludbetalingsregel, så beløb på højst 5.000 kr. før skat og AM-bidrag automatisk udbetales efter udløbet af ferieafholdelsesperioden – hvis beløbet vedrører ikke-afholdt ferie og den 5. ferieuge. Det er virksomheden, som er ansvarlig for, at betingelserne for udbetaling er opfyldt.

Ferie med feriegodtgørelse i det løbende ansættelsesforhold
Hvis medarbejderen holder ferie med feriegodtgørelse under ansættelsen, der ikke er indbetalt til FerieKonto, skal arbejdsgiveren via feriepengeinfo automatisk udbetale uhævet feriegodtgørelse til medarbejdere, hvis beløbet udgør højst kr. 5.000 før skat og AM-bidrag, og vedrører den 5. ferieuge. I dette tilfælde er det Feriepengeinfo, der skal kontrollere, om betingelserne for udbetaling er opfyldt ved at sende udbetalingsanmodning til virksomheden.

For medarbejdere, der har uhævede feriepenge stående hos FerieKonto, er bagatelgrænsen på højst kr. 3.000 efter skat og AM-bidrag, da beløbet allerede er beskattet ved indbetalingen til FerieKonto. Her kan FerieKonto træffe afgørelse om tilbagebetaling, hvis beløbet ikke stammer fra et ophørt ansættelsesforhold, eller beløbet ikke vedrører den 5. ferieuge eller afholdt ferie.

Fratrådte medarbejdere
Er medarbejderen fratrådt senest ved ferieafholdelsesperiodens udløb (31. december), opgøres feriepengene som feriegodtgørelse i en fratrædelsessituation, dvs. arbejdsgiveren skal via feriepengeinfo automatisk udbetale uhævet feriegodtgørelse til medarbejderen, når beløbet udgør højst kr. 5.000 før skat og AM-bidrag. Hvis medarbejderen har uhævede feriepenge stående hos FerieKonto, er bagatelgrænsen højst 3.000 kr. efter skat og AM-bidrag.

Med den nye lov indføres også, at beløb på højst til og med kr. 2.500 før skat og arbejdsmarkedsbidrag kan udbetales direkte til lønmodtageren i forbindelse med dennes fratræden. Det vil være en undtagelse til, at optjent feriegodtgørelse efter ferieloven skal indberettes til indkomstregisteret og eventuelt indbetales til FerieKonto.

Udbetaling af decimalferiedage
I den nuværende ferielov er der ikke taget stilling til, om der kan ske udbetaling af ikke-hele feriedage. Dette har medført en række situationer, hvor lønmodtageren ikke optjener et helt antal feriedage i ferieåret, herunder når lønmodtageren ikke har været ansat i hele ferieåret.

Med den nye ændring i ferieloven kan arbejdsgivere, efter anmodning fra medarbejdere, udbetale decimalferiedagen, dvs. ferie under én feriedag efter ferieårets udløb. Dette betyder, at en medarbejder, der har afholdt det antal hele feriedage, som er optjent i ferieåret, har ret til at få den eventuelt resterende ikke-hele feriedag udbetalt.

Der skal foreligge en anmodning fra medarbejderen, hvis decimalferien skal udbetales. Hvis medarbejderen ikke har anmodet om udbetaling af feriepenge inden ferieafholdelsesperioden udløb, skal decimalferien enten udbetales eller overføres efter aftale i henhold til ferielovens øvrige regler, herunder bagatelgrænsereglerne ovenfor.

Forenkling af administrationen af tilgodehavende feriemidler
Loven har også indført en række ændringer i lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler vedrørende indekseringen af tilgodehavende feriemidler. Formålet er at gøre reglerne mere klare og i øvrigt forenkle administrationen hos arbejdsgiver. De arbejdsgivere, som valgte at beholde indefrosne feriemidler i forbindelse med overgangen til den nye ferielov, i stedet for at indbetale feriemidlerne til Lønmodtagernes Feriemidler, skulle hvert år bekræfte over for fonden, at de fortsat ville beholde de tilgodehavende feriemidler. Med den nye lov udgår kravet om arbejdsgivers årlige bekræftelse af, at arbejdsgiver fortsat vil beholde ikke forfaldne tilgodehavende feriemidler i virksomheden.

Ikrafttræden
Det vedtagne lovforslag trådte i kraft den 31. december 2023. De nye regler om bagatelgrænser skal finde anvendelse på ferie optjent fra den 1. september 2022, og de første automatiske udbetalinger skal ske, når den igangværende ferieafholdelsesperiode slutter den 31. december 2023.

Det er vigtigt, at arbejdsgiver får taget stilling til, hvordan ikke-afholdt ferie skal håndteres i forbindelse med ferieafholdelsesperiodens udløb den 31. december 2023, herunder om der skal indgås aftaler om overførsel af ferie

Hvad angår de nye regler om indeksering af tilgodehavende feriemidler, vil disse først finde anvendelse på indbetalinger og opkrævninger, hvor indbetalingsfristen eller anmeldelsesfristen er senere end den 31. maj 2024.