Ny 3-årig Bygge- og Anlægsoverenskomst er nu endelig vedtaget

Et flertal af 3Fs medlemmer har ved urafstemning i dag stemt ja til overenskomstresultatet.

Det betyder, at den nye Bygge- og Anlægsoverenskomst træder i kraft pr. 1. marts 2018, dvs. med tilbagevirkende kraft. Du skal derfor huske at efterregulere dine medarbejderes løn tilbage fra 1. marts 2018.

Du kan læse den nye Bygge- og Anlægsoverenskomst samt nøgletal her:

De væsentligste ændringer i overenskomsten udover satserne er:

  • Barn første sygedag. Hvis barnet bliver sygt i løbet af dagen, kan forælderen få fri med betaling resten af dagen, og den efterfølgende dag bliver så barnets første hele sygedag,
  • Børneomsorgsdage. Retten gælder for de ansatte, der har ret til barnets første sygedag og vedrører børn under 14 år. Omsorgsdagene afholdes uden løn, men virksomheden og den ansatte kan aftale, at der udbetales et beløb fra søgnehelligdags – feriefridagskontoen,
  • Seniorordning. Der er kommet lidt justering med hensyn til hvor meget der kan tages fra pensionsbidraget og hvornår der skal gives besked om afholdelse af seniorfridage,
  • Forældreorlov. Fra den 1. juli 2018 ydes fuld løn under forældreorloven. Lønnen skal svare til den ansattes forventede indtægtstab,
  • Omgåelse af overenskomsten ved brug af udenlandsk arbejdskraft. Reglerne finder anvendelse for entreprisekontrakter, hvor arbejdsopgaven er på over 30 dage. Hvis hvervgiver ved eller burde vide, at underentreprenøren omgår overenskomsten og underentreprenøren bliver dømt for groft overenskomstbrud og 3F har forsøgt uden held, at inddrive efterbetalingskravet hos underentreprenøren, kan der rejses en fagretlig sag mod hvervgiver. Dansk Håndværk og 3F vil snarest udarbejde en særlig blanket, som kan vejlede hvervgiver om, hvad denne skal kontrollere hos sine udenlandske underentreprenører,
  • Tillidsrepræsentanter.  En Tillidsrepræsentant, som ophører med at være tillidsrepræ-sentant efter 3 år, og som fortsat er beskæftiget i virksomheden, får ret til 3 ugers faglig opdatering,
  • Elektronisk indrapportering. Hvis virksomheden kræver, at der indberettes dags/ugesedler elektronisk i et lukket miljø, skal medarbejderen have en kopi af indrapporteringen,
  • Kompetenceudvikling i Håndværksbranchen. I overenskomstperioden vil parterne med konkrete initiativer bistå virksomhederne og deres medarbejdere til at søge uddannelse, efteruddannelse og opkvalificering samt hjælpe med at håndtere administrative opgaver der er medarbejderrelateret.

Overenskomstbog

Ønsker du en trykt overenskomstbog bedes du rette henvendelse til sekretariatet dhv@dhv.dk.
Vi forventer at modtage den trykte overenskomstbog fra trykkeriet i slutningen af maj måned.

Bemærk at medlemmer af Entreprenørsammenslutning af 1946 ikke er omfattet af denne overenskomst.