Pension

Det er beskrevet i Dansk Håndværks overenskomster hvordan reglerne er for opsparing og indbetaling af pension til medlemsvirksomhedernes medarbejdere. Reglerne er ens for alle overenskomsterne.

Hvem er omfattet

Som arbejdsgiver har du pligt til at indbetale pension til dine medarbejdere over 18 år, der har arbejdet under en kollektiv overenskomst i mindst 6 måneder, eller i en tilsvarende periode har haft erhvervsarbejde. Er medarbejderen ved ansættelse omfattet af en arbejdsmarkedspension baseret på kollektiv overenskomst, bortfalder anciennitetskravet.

En medarbejder skal således ikke nødvendigvis have 6 måneders anciennitet i virksomheden for at blive omfattet af pensionsordningen.

Hvad skal betales

Indbetalingerne fordeles med 2/3 til arbejdsgiver og 1/3 medarbejder. Pt. udgør pensionsindbetalingen 12,60%. Derudover skal virksomheden betale 0,15% til sundhedsordningen i PensionDanmark.

Pensionsbidraget beregnes af den A-skattepligtige lønindkomst samt eksempelvis akkordoverskud, virksomhedsbetalte sygedagpenge, SH-betaling og feriepenge.
Se de forskellige pensionskoder her. 

Særligt for lærlinge

Bygge- og Anlægsoverenskomsten:

Virksomheden skal betale pension til lærlinge, når de er fyldt 18 år og har haft 6 måneders erhvervsarbejde. I elevens 18. og 19. år udgør bidragssatserne dog henholdsvis 4 % for virksomheden og 2% for lærlingen i alt 6%. Derudover afholder virksomheden omkostningerne til forsikringsordningen til lærlinge.

Lærlinge omfattes af pensionsordningen fra det fyldte 20. år, efter samme regler som øvrige medarbejdere.

Industri- og værkstedsoverenskomsten:

Snedkeruddannelsen: Virksomheden skal betale pension til lærlinge, når de er fyldt 18 år og har haft 6 måneders erhvervsarbejde. I elevens 18. og 19. år udgør bidragssatserne dog henholdsvis 4 % for virksomheden og 2% for lærlingen i alt 6%. Derudover afholder virksomheden omkostningerne til forsikringsordningen til lærlinge.

Med virkning fra den måned, hvor lærlingen fylder 20 år og har opnået 6 måneders anciennitet, gælder de satser, som er aftalt i overenskomsten for svende/voksne medarbejdere.

Maskinsnedkeruddannelsen: Virksomheden skal betale pension til lærlinge, når de er fyldt 18 år og har haft 2 måneders anciennitet. I lærlingens 18. og 19. år udgør bidragene dog henholdsvis 4% for virksomheden og 2% for lærlingen, i alt 6%. Derudover afholder virksomheden omkostningerne til forsikringsordningen til lærlinge.

Med virkning fra den måned, hvor lærlingen fylder 20 år og har opnået 2 måneders anciennitet, omfattes lærlingen af af Industriens Pensionsordning, OBS! med satserne 8% fra virksomheden og 4% fra lærlingen i alt 12%

Auto- og Boligmonteringsoverenskomsten:

Lærlinge bliver efter endt prøvetid omfattet af bestemmelserne om pension som gælder for svende/voksne.

 

Hvortil skal der indbetales

Pensionen skal indberettes og indbetales til PensionDanmark, med undtagelse af pension til lærlinge på maskinsnedkeruddannelsen, hvor er indbetales til Industriens Pension.
Se guide: Sådan indbetaler du pension på pension.dk

NB! Medarbejderne kan ikke fravælge pensionsordningen eller få indbetalt pensionen til en anden ordning end PensionDanmark.

Det kan blive dyrt ikke at overholde overenskomstens regler om betaling af pensionsbidrag. Virksomheden kan pålægges at indbetale fuldt bidrag – både arbejdsgiver- og lønmodtagerbidrag – til pensionsordningen samt risikere at blive pålagt en bod for manglende pensionsindbetaling.

Desuden ligger der i pensionsordningen nogle erstatninger som virksomheden ville risikere at skulle betale hvis den ikke har indbetalt pension.

Hvis virksomheden i en periode ikke har ansatte skal dette meddeles PensionDanmark.

Forhøjet pensionsbidrag under barselsorlov

Under de 14 ugers barselsorlov indbetales et ekstra pensionsbidrag til medarbejdere med 6 måneders anciennitet på det forventede fødselstidspunkt.
Arbejdsgiver betaler 2/3 og medarbejderen betaler 1/3 af det forhøjede pensionsbidrag. Det forhøjede pensionsbidrag skal ikke indbetales under fædre- eller forældreorlov.

Se mere om pensionsordningerne her.

Se oversigt over sundhedsordningen.

Husk, at vi aldrig er længere væk end ét telefonopkald hvis der er spørgsmål til dette.