Kan coronavirus karakteriseres som ”Force majeure”?

Med ”force majeure” forstås, at der er opstået en udefrakommende ekstraordinær begivenhed, som hverken bygherren eller entreprenøren er herre over, og som hindrer opfyldelsen af aftalen.

Der skal ganske meget til, før en begivenhed kan betegnes som ”force majeure”.

I det følgende redegøres der for nogle af de konkrete elementer som indgår i vurderingen:

WHO erklærede den 30. januar 2020, at coronavirussen udgør en international sundhedskrise. Den 2. marts 2020 anbefalede Sundhedsstyrelsen, at borgere, der kom til Danmark fra såkaldte ”særlige risikoområder” (fx Kina og regioner i Norditalien) skulle blive hjemme i 2 uger fra hjemkomsttidspunktet.

Læs Sundhedsstyrelsen spørgsmål og svar om coronavirus her:

Den 11. marts 2020 bekendtgjorde WHO, at coronavirussen må anses for en egentlig pandemi, dvs. en verdensomspændende epidemi.

Statsminister Mette Frederiksen afholdt en 11. marts 2020 pressemøde, hvor hun gav udtryk for, at Danmark som følge af coronavirussen står i en ”ekstraordinær situation”, og at ”vi står på ubetrådt land…, som ikke ligner noget, vi har prøvet før”.

Statsministeren meddelte i konsekvens heraf følgende:

 • Alle offentligt ansatte, der ikke varetager kritiske funktioner, sendes hjem fra arbejde fra fredag 13. marts 2020 og foreløbigt to uger. De hjemsendte skal så vidt muligt arbejde hjemmefra.
 • Alle skoler og dagtilbud lukkes fra på mandag den 16. marts 20202 og to uger frem, idet skoler og dagtilbud dog vil blive holdt åbne til de forældre, der ikke kan finde en anden løsning (”nødpasning”).
 • Alle private arbejdsgivere opfordres kraftigt til at sikre, at flest muligt af jeres medarbejdere arbejder hjemmefra, afspadserer eller afholder ferie.
 • Vi skal begrænse anvendelse af kollektiv trafik.
 • Der opfordres til, at man ikke samler flere end 100 mennesker indendørs.
 • Vi har en meget stor forpligtelse til især at hjælpe de svageste i vores samfund, de mest sårbare, mennesker med kroniske sygdomme, kræftpatienter, de ældre.

Læs referat af pressemødet den 11. marts 2020 her.

Den 13. marts 2020 annoncerede Statsministeren, at de danske grænser lukkes for udlændige med virkning fra den 14. marts 2020 kl. 12.00, hvis indrejsen ikke har har et anerkendelsesværdigt formål. Godstransporten bliver ikke omfattet af lukningen.

Personer, der har et anerkendelsesværdigt formål med at indrejse i Danmark, kan f.eks. være:

 • Personer, der bor eller arbejder i Danmark, herunder selvstændige erhvervsdrivende, der udfører arbejde i Danmark.
 • Personer, der skal levere varer til Danmark eller varer ud af Danmark.
 • Personer, der indrejser med henblik på at udøve samværsret med mindreårige børn.
 • Personer, der agerer primær omsorgsperson for mindreårige børn i Danmark (kan være eks. plejefamilie, som ikke indgår i kernefamilien).
 • Personer, der skal besøge alvorligt syge eller døende familiemedlemmer i Danmark.
 • Personer, der indrejser med henblik på at deltage i et igangværende behandlingsforløb hos sundhedsmyndighederne i Danmark.
 • Personer, der skal deltage i en begravelse i Danmark.
 • Personer, der skal deltage i en retssag i Danmark.
 • Studerende i det omfang uddannelsesinstitutionerne ikke er lukkede (og der ikke tilbydes fjernundervisning).

Læs mere her.

Statsministeren afholdt den 15. marts 2020 et nyt pressemøde, hvor hun gav udtryk for, at ”vi hele tiden [er] i en hårdfin balance, mellem at begrænse smittespredning så godt som overhovedet muligt, uden at sætte Danmark i stå.”

Den 17. marts 2020 udtalte Statsministeren på et nyt pressemøde, at ”Europa er hårdt ramt”, og at ”vi står på ukendt land.”
Statsministeren meddelte, at der fra onsdag den 18. marts 2020, kl. 10, udstedes et midlertidigt forbud mod at forsamle sig mere end 10 personer til ”offentlige arrangementer, begivenheder og aktiviteter” både inde og ude. Det blev efterfølgende præciseret, at forbuddet også gælder ”private” arrangementer, begivenheder og aktiviteter, men ikke arbejdspladser. Forbuddet gælder foreløbigt til og med den 30. marts 2020.

Statsministeren opfordrede samtidig ”på det kraftigste” til, at man også i privat-regi undlod at forsamle sig mere end 10 personer både inde og ude. På samme pressemøde udtalte Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke, at ”vi kan konstatere, at epidemien er i gang i Danmark”

Repræsentanten fra Udenrigsministeriet opfordrede på pressemødet til, at alle borgere, der kommer hjem til Danmark fra rejser i udlandet, bliver ”hjemme i 14 dage efter hjemkomsten”, og dette uanset hvilket land hjemrejsen sker fra. Denne opfordring gælder – ifølge ministeriets hjemmeside – også for udlændinge, der indrejser i Danmark, medmindre der er tale om ”regelmæssig pendling” til og fra arbejde.

Den 18. marts 2020 blev der afholdt pressemøde med deltagelse af Finansminister Nicolai Wammen og Erhvervsminister Simon Kollerup. På pressemødet blev en corona-afledt økonomisk hjælpepakke til mindre virksomheder under 10 ansatte.

Finansministeren fortalte, at ”sandheden er, at ingen af os har nogensinde har stået i en situation, som denne her. Vi har faktisk aldrig oplevet noget, der bare minder om det. Det er helt ekstraordinært.”

Samme dag udsendte Økonomistyrelsen en nyhed vedrørende offentlige indkøb i Corona-krisen.

Af denne nyhed fremgår følgende:

”Er der tale om force majeure? […]

Det er vurderingen, at visse leverandører til staten vil kunne påberåbe sig, at manglende eller forsinket levering skyldes force majeure, hvilket vil betyde, at de ikke kan gøres ansvarlige for den misligholdelse, som dette kan føre til. Det vil dog i sagens natur afhænge af den specifikke leverance. […]

Hvad gør vi, hvis leverandøren ikke kan levere en vare eller ydelse?

Regeringen har meldt ud, at den ønsker at understøtte virksomheder og lønmodtagere i den ekstraordinære situation, der foreligger på grund af coronavirus/COVID-19. Konkret betyder det, at statslige institutioner opfordres til at udvise fleksibilitet, hvis leverandøren fx leverer forsinket som følge af coronavirus/COVID-19.”

Den 19. marts 2020 præsenterede Finansministeren endnu en økonomisk hjælpepakke (”Aftale om COVID-19 initiativer”). I det fælles aftalepapir fremgår bl.a. følgende:

”Offentlige indkøb

Parterne er er enige om, at det offentlige indkøb skal være med til at understøtte, at virksomhederne – og dermed lønmodtagerne – kommer godt igennem den ekstraordinære økonomiske situation som følge af COVID-19.

Aftaleparterne er på den baggrund enige om, at der til og med 31. oktober 2020 kan dispenseres fra en række bevillingsregler, der har betydning for indkøb i staten. Dispensationerne vil give mulighed for følgende:

 • Forudbetale leverancer frem til 1. juli med en værdi på højst 1 mio. kr.
 • Undlade af gøre misligholdelsesbestemmelser (fx krav om betaling af bod for forsinkelse), gældende over for leverandører til staten, hvis misligholdelsen kan henføres til COVID-19. […]

Regeringen vil gå i dialog med KL og Danske Regioner om mulighederne for en tilsvarende håndtering i kommuner og regioner. Parterne noterer sig, at KL og Danske Regioner har opfordret kommuner og regioner til at fremrykke betalinger til virksomheder. KL har endvidere opfordret kommunerne til så vidt muligt at fremrykke planlagte anlægs- og renoveringsprojekter mv.”

Sundhedsstyrelsen udgav den 19. marts 2020 informationsmateriale om ”Gode råd om ny coronavirus til dig, der er arbejdsgiver eller personaleleder”. Materialet indeholdt bl.a. en anbefaling om, at man som ”arbejdsgiver understøtter Sundhedsstyrelsens generelle råd til befolkningen”.

Statsministeren meddelte den 23. marts 2020, at alle Corona-tiltag og retningslinjer forlænges til 13. april 2020.

Sundhedsstyrelsen udgav den 23. marts 2020 en status på coronavirussen samt to nye rapporter.

Udenrigsminister Jeppe Kofod fortalte den 24. marts 2020, ”at verden lukker sig i en hast og med en kraft, som vi ikke har set nogensinde i verdenshistorien”.

Du kan finde seneste nyt fra myndighederne her.

Om coronavirussen kan betegnes som ”force majeure” i et givent aftaleforhold, afhænger altid af en konkret vurdering fra sag til sag.

I denne vurdering må – udover ovennævnte udmeldinger fra relevante myndigheder og institutioner – bl.a. også inddrages tidspunktet for bestilling og aftaleindgåelse og det relevante aftalegrundlag, herunder eventuelle lovvalgsbestemmelser og egentlige ”force majeure”-klausuler i kontrakten.

En entreprenørs (og en bygherres) påberåbelse af force majeure er derfor som regel forbundet med en vis standpunktsrisiko.

Derfor skal du være meget påpasselig med at påberåde dig ”force majeure”, da den forkerte vurdering kan påføre dig et erstatningsansvar.

Vores anbefaling er, at du altid søger rådgivning, hvis du vil påberåde dig force majeure.

Læs mere om ”force majeure” og kontrakter i Erhvervsstyrelsens virksomhedsguide her.