8. Entreprenørens materialer

Det giver som udgangspunkt ikke entreprenøren ret til ekstra tid, at de materialer, som entreprenøren skal levere til arbejdets færdiggørelse, er forsinkede.

Entreprenøren vil dog have krav på tidsfristforlængelse, hvis entreprenøren kan dokumentere, at svigtende materialeleverancer må begrundes i en ”force majeure”-situation.

Som situationen er pt., vurderes det, at entreprenøren som udgangspunkt ikke generelt kan påberåbe sig coronavirussen som ”force majeure”.

Konkrete forhold kan dog efter omstændighederne føre til et andet resultat, fx hvis leverandøren befinder sig i et såkaldt ”særligt risikoområde” (fx Kina eller Norditalien), og leverandøren af den grund ikke kan levere, eksempelvis fordi leverandørens faciliteter er blevet lukket.

Den corona-afledte lukning af den danske grænse, der trådte i kraft den 14. marts 2020, vil umiddelbart kunne betragtes som ”force majeure”, således at forsinkelser som følge af lukningen giver entreprenøren ret til ekstra tid. Det samme må gælde i forhold til lukningen af andre grænser, herunder andre europæiske grænser.