7. Bygherreleverancer

Det er ”bygherrens forhold”, hvis eventuelle bygherreleverancer ikke kommer frem i rette tid.

En forsinkelse som følge heraf vil derfor umiddelbart give entreprenøren ret til såvel tidsfristforlængelse som forsinkelseserstatning.

Entreprenøren vil ikke kunne gøre et forsinkelseserstatning gældende, hvis bygherren kan begrunde de manglende eller for sent fremkomne bygherreleverancer med, at der foreligger en ”force majeure”-situation.

Som situationen er pt., vurderes det, at bygherren som udgangspunkt ikke generelt kan påberåbe sig coronavirussen som ”force majeure”.

Konkrete forhold kan dog efter omstændighederne føre til et andet resultat, fx hvis leverandøren befinder sig i et såkaldt ”særligt risikoområde” (fx Kina eller Norditalien), og leverandøren af den grund ikke kan levere.

Den corona-afledte lukning af den danske grænse, der trådte i kraft den 14. marts 2020, vil umiddelbart kunne betragtes som ”force majeure”, således at forsinkelser som følge af lukningen giver entreprenøren ret til ekstra tid. Det samme må gælde i forhold til lukningen af andre grænser, herunder andre europæiske grænser.