6. Bygherren betaler ikke på grund af Coronakrisen.

Bygherrens hovedforpligtelse i entrepriseforholdet er betalingsforpligtelsen.

Da penge er det mest generiske (almindelige), der findes, vil bygherren som det altovervejende udgangspunkt ikke kunne påberåbe sig ”force majeure” (Coronakrisen) som grund for ikke at betale tid tiden.
Det er i overensstemmelse med Økonomistyrelsens udmelding den 18. marts 2020 vedrørende håndteringen af statens kontrakter. Betaler bygherren ikke rettidigt et berettiget krav, vil entreprenøren kunne kræve renter (fx AB 92 § 22, stk. 1 og 11, samt AB 18 § 37, stk. 2).

Entreprenøren vil også – med et varsel – kunne standse arbejdet.
Varslet er som udgangspunkt 5 arbejdsdage (dog 3 arbejdsdage for private bygherren, hvis AB 18/ABT 18 er vedtaget), fx AB 92 § 23 og AB 18 § 38.

Bygherrens manglende betaling vil desuden i yderste konsekvens berettige entreprenøren til at ophæve aftalen.

Ophævelse forudsætter, at entreprenøren forinden har påtalt det forhold, der begrunder ophævelse, og har givet bygherren en frist til at rette for sig (dvs. givet bygherren mulighed for at betale), fx AB 92 § 41 og AB 18 § 60.