5. Omorganisering af byggepladsen pga. velfærdsforanstaltninger

Hvis entreprenøren i overensstemmelse med de danske myndigheders anbefalinger og henstillinger ændrer corona-relaterede foranstaltninger på byggepladsen, der forsinker entreprisen, må entreprenøren i vidt omfang have ret til tidsfristforlængelse med henvisning til ”force majeure”.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man ”som arbejdsgiver understøtter Sundhedsstyrelsens generelle råd til befolkningen”, herunder anbefalingen om at begrænse fysisk kontakt.

Begrænsningen af fysisk kontakt betyder ifølge Sundhedsstyrelsen, at man skal ”sørge for at sidde med 1-2 meters afstand”.

Læs Sundhedsstyrelsens anbefalinger her.

Sundhedsstyrelsen har den 19. marts 2020 udgivet informationsmateriale om ”Gode råd om ny coronavirus til dig, der er arbejdsgiver eller personaleleder”.

Det fremgår heraf, at arbejdspladser – for at forebygge smitte blandt medarbejderne – henstilles til iværksætte bl.a. følgende tiltag:

  • Afholder færre og kortere møder og sikrer fysisk afstand mellem deltagere.
  • Mindsker den fysiske kontakt (håndtryk, kram og kys) og undgår sociale aktiviteter på arbejdspladsen.
  • Begrænser deling af mad, og undgår buffet.

Læs informationsmaterialet fra Sundhedsstyrelsen her.

Efterlevelsen af disse anbefalinger og henstillinger kan naturligvis påvirke de daglige arbejdsgange m.v. på byggepladsen og dermed arbejdets fremdrift i form af nedsat tempo/effektivitet. Hvis det er tilfældet, vil entreprenøren, efter Dansk Håndværks opfattelse som udgangspunkt have ret til ekstra tid.

Anbefalingerne og henstillingerne kan fx tænkes at få betydning i følgende situationer (ikke udtømmende):

  • Ved afholdelsen af møder, herunder byggemøder, tilsynsmøder og sikkerhedsmøder
  • Ved ophold i skurvogne
  • Ved medarbejdernes ankomst på pladsen
  • Ved samkørsel i mandskabsvogne
  • Ved det daglige arbejdes tilrettelæggelse

Det er altid en forudsætning for tidsfristforlængelse, at entreprenøren kan bevise både den corona-relaterede begivenhed, og at denne begivenhed rent faktisk også har medført forsinkelse med en aftalt termin/frist.

I den forbindelse kan entreprenøren med fordel fx føre en daglig logbog, hvori angives, hvilke eventuelle corona-relaterede begivenheder (der kan henføres til myndighederne anbefalinger/henstillinger), der er taget på byggepladsen, og hvordan disse har påvirket planlagte arbejders fremdrift. Logbogen bør løbende sendes til bygherren til orientering og for eventuelle kommentarer.

Logbogen kan inddrages som led i den obligatoriske registrering af spilddage, som i AB-regi skal ske på hvert byggemøde, fx AB 92 § 19, stk. 3 og AB 18 § 31, stk. 2, litra c.

På byggemødet bør man desuden konkret tage stilling til, om der er grundlag for at opdatere de udarbejdede tidsplaner, herunder fx entreprenørens arbejdsplan. Det skal i den forbindelse fremhæves, at opdatering af tidsplaner i henhold til AB 18/ABT 18 – ligesom registreringen af spilddage – udgør et obligatorisk punkt på byggemødet (AB 18 § 31, stk. 2, litra b, jf. §§ 13-14, og ABT 18 § 30, stk. 4, litra b, jf. §§ 13-14).