3. Entreprenøren meddeler bygherren, at man ikke ønsker at møde op på byggepladsen (gælder også underentreprenørs forhold til hovedentreprenør)

En entreprenør, der blot med henvisning til coronavirussen ikke møder op på byggepladsen, har som udgangspunkt ikke krav på tidsfristforlængelse, og det manglende fremmøde udgør derfor umiddelbart en misligholdelse.

Entreprenøren vil dog have krav på tidsfristforlængelse, hvis entreprenøren kan dokumentere, at der konkret foreligger en ”force majeure”-situation.

Som situationen er pt., vurderes det, at entreprenøren som udgangspunkt ikke generelt kan påberåbe sig coronavirussen som ”force majeure”.

Der er her bl.a. lagt vægt på, at de danske myndigheder (endnu) ikke har opfordret til eller udstedt egentlige påbud om, at medarbejdere i private virksomheder ikke skal komme på arbejde, hvis ikke det er muligt at arbejde hjemme, at Statsministerens opfordring på pressemødet den 11. marts 2020 om ikke at forsamles mere end 100 personer, alene vedrører ”indendørs” forsamlinger, og at forbuddet mod forsamlinger på mere end 10 personer (både indendørs og udendørs), som Statsministeren annoncererede på pressemødet den 17. marts 2020, vedrører ”offentlige (og private) arrangementer, begivenheder og aktiviteter”

Myndighedernes opfordring i forhold til forsamlinger vurderes således ikke umiddelbart at kunne udstrækkes til byggepladser.

Konkrete forhold kan dog efter omstændighederne føre til, at situationen må betragtes som ”force majeure”, fx hvis mange af entreprenørens medarbejdere kommer i karantæne, og det ikke er muligt at mande op.

Det kan desuden ikke på forhånd afvises, at visse konkrete forhold vil kunne udgøre et ”offentligt påbud eller forbud”, som udover tidsfristforlængelse vil berettige entreprenøren til forsinkelseserstatning, fx for forøgede byggepladsomkostninger.

Ved påberåbelse af ”force majeure” er det under alle omstændigheder vigtigt, at entreprenøren sikrer sig den nødvendige dokumentation.

Dokumentation for sygdom sker typisk i form af indhentelse af en lægeerklæring. I den nuværende situation må det imidlertid antages at være nærmest umuligt at få en lægeerklæring vedrørende coronarelateret sygdom eller mistanke herom. Det må i stedet anbefales, at entreprenøren – som minimum – foranlediger medarbejderen til på tro og love at erklære, at medarbejderens fravær skyldes en begrundet formodning for, at medarbejderen er smittet med coronavirussen, samtidig med at enhver dokumentation, der understøtter denne formodning, bør indsamles. En fremgangsmåde med en såkaldt ”tro- og loveerklæring” flugter i øvrigt med det dokumentationskrav, der som udgangspunkt stilles i henhold til de (nye) bestemmelser i sygedagpengeloven, der blev indført ved ovennævnte lovændring.