2. Bygherren ønsker ikke, at entreprenørens mandskab møder op på byggepladsen

Det må henregnes til ”bygherrens forhold”, hvis bygherren blot med henvisning til coronavirussen beder entreprenøren om ikke at møde op på byggepladsen.

En forsinkelse som følge heraf vil derfor umiddelbart give entreprenøren ret til såvel tidsfristforlængelse som forsinkelseserstatning, fx for forøgede byggepladsomkostninger.

Entreprenøren vil dog ikke kunne gøre et forsinkelseserstatning gældende, hvis bygherren kan begrunde byggestoppet i, at der foreligger en ”force majeure”-situation.

Som situationen er pt., vurderes det, at bygherren som udgangspunkt ikke generelt kan påberåbe sig coronavirussen som ”force majeure”.

Konkrete forhold kan dog efter omstændighederne føre til et andet resultat, fx hvis entreprisen vedrører arbejder i særlige lokaliteter, der er i brug til fx plejehjem, hospital eller andre sårbare samfundsgrupper.