16. Kan bygherren ophæve en aftale som følge af forsinkelse?

Ja, bygherren vil efter omstændighederne kunne ophæve aftalen som følge af entreprenørens ansvarspådragende forsinkelse, dvs. forsinkelse uden entreprenøren har ret til tidsfristforlængelse.

Ophævelse i entrepriseforhold er dog generelt karakteriseret ved, at der stilles ganske strenge krav, før en misligholdelse berettiger bygherren til at ophæve.

Denne strenge adgang til ophævelse er også kommet til udtryk i AB 92 § 40 og AB 18 § 59, hvis indhold er udtryk for almindelig entrepriseret.

I forhold til ophævelse som følge af ansvarspådragende forsinkelse betyder det, at bygherren kun kan ophæve aftalen, hvis der foreligger en ”væsentlig forsinkelse fra entreprenørens side”, og ”forsinkelsen medfører betydelige ulemper for bygherren”.
Ophævelse forudsætter, at bygherren forinden har påtalt det forhold, der begrunder ophævelse, og har givet entreprenøren en frist til at rette for sig (dvs. givet entreprenøren mulighed for at genoptage arbejdet). Bygherren kan med andre ord ikke ophæve fra dag til dag.

Hvis bygherren ophæver entrepriseaftalen med urette, vil entreprenøren kunne gøre et erstatningskrav gældende. Erstatningen kan som udgangspunkt opgøres til entreprenørens mistede dækningsbidrag på opgaven (fx AB 92 § 44, stk. 6, jf. § 14, stk. 5, og AB 18 § 63, stk. 6, jf. § 24, stk. 5).

Ophæver bygherren med rette, kan bygherren kræve erstatning for det tab, som bygherren lider ved, at entreprenøren ikke har fuldført arbejdet. Tabet opgøres efter dansk rets almindelige regler og omfatter bl.a. merudgifter ved, at bygherren er nødsaget til at lade en anden entreprenør fuldføre arbejdet ( fx AB 92 § 44, stk. 6, og AB 18 § 63, stk. 6).

Uanset om bygherren ophæver entrepriseaftalen med rette eller urette, skal bygherren indkalde til en stadeforretning. Ved stadeforretningen udarbejdes en registreringsprotokol. Se AB 92 § 44, stk. 2 og 3, og AB 18 § 63, stk. 2 og 3.