12. Skal entreprenøren underrette bygherren, hvis entreprenøren mener at have krav på tidsfristforlængelse?

Hvis entreprenøren mener at have krav på tidsfristforlængelse, skal entreprenøren snarest muligt underrette bygherren herom. Underretningen bør altid være skriftlig fx pr. mail eller sms.

Har entreprenøren ret til ekstra tid, vil entreprenøren efter omstændighederne også kunne gøre et forsinkelseserstatningskrav (fx for forøgede byggepladsomkostninger) gældende.

Kan kravet om tidsfristforlængelse henføres til en ”force majeure”-situation, vil entreprenøren dog ikke kunne gøre et forsinkelseserstatningskrav gældende.

Anderledes vil det kunne se ud, hvis en forsinkelse skyldes bygherrens forhold eller et offentlig påbud/forbud.

Eksempel på underretning:

“Vedrørende sag [xxxx]

Vi bliver desværre nødt at kræve tidsfristforlængelse på ovennævnte sag som følge de gener, som det verserende udbrud af coronavirus har afledt.

Forsinkelsen skyldes [indsæt konkret begrundelse, fx karantæne, forsinkede leverancer, myndighedstilladelser, bygherrens nedlukning af byggeplads m.v.].

Vi ved endnu ikke, hvor lang en forsinkelse der vil blive tale om, men vi vil snarest vende tilbage med supplerende informationer herom.

I forlængelse heraf bliver vi samtidig også nødt til at tage forbehold for at gøre et krav på erstatning gældende i anledning af forsinkelsen.”

Entreprenørens underretning vedrørende ekstra tid, medfører efter AB 18 og ABT 18 også en egentlig pligt for bygherren til at reagere. Det følger slåedes af AB 18 § 39, stk. 4, og ABT 18 § 37, stk. 4, at bygherren ”snarest muligt” skal forholde sig til, om det af entreprenøren fremsatte krav på tidsfristforlængelse kan accepteres. Kan kravet ikke accepteres, skal bygherren begrunde hvorfor. Tilsvarende reaktionsregel findes ikke i AB 92 og ABT 93.

Forholder bygherren sig ikke rettidigt til entreprenørens reklamation i henhold til AB 18/ABT18, vil bygherren kunne risikere at fortabe sin indsigelse mod entreprenørens forsinkelseskrav ud fra betragtninger om retsfortabende passivitet.