10. Manglende afklaring fra bygherren

Hvis arbejdet forsinkes, fordi entreprenøren må afvente bygherrens stillingtagen til en forespørgsel, eller der foreligger en situation, hvor entreprenøren har krav på bygherrens stillingtagen, herunder anvisning, er entreprenøren berettiget til tidsfristforlængelse.

Entreprenøren vil i denne situation herudover som udgangspunkt have ret til forsinkelseserstatning, da ovennævnte skyldes ”bygherrens forhold”.

Entreprenøren vil dog ikke kunne gøre et forsinkelseserstatning gældende, hvis bygherren kan begrunde den manglende eller langsommelige stillingtagen med, at der i den konkrete situation foreligger en ”force majeure”.

Henset til, at offentligt ansatte, der ikke varetager kritiske funktioner, pr. 13. marts 2020 skal arbejde hjemmefra, kan der fx opstå udfordringer på offentlige byggeprojekter i tilfælde af, at fysisk fremmøde og stillingtagen fra den offentlige bygherres side umiddelbart er nødvendig for projektets fortsatte fremdrift.

Se i den forbindelse den nye tilsynsregel i AB 18/ABT 18 § 21, stk. 4. Om den offentlige bygherre i denne situation kan påberåbe sig ”force majeure”, er usikkert. Desuden skal huskes, at det almindelige loyalitetsprincip medfører, at bygherren (og entreprenøren) under alle omstændigheder skal forsøge en eventuel forsinkelse undgået eller begrænset, hvorfor alternative kommunikationsformer som Skype eller Face-Time bør overvejes.

Det kan i øvrigt ikke på forhånd afvises, at hjemsendelsen af de offentligt ansatte vil kunne sidestilles med et ”offentligt påbud eller forbud”, og at dette eventuelt kan få betydning for spørgsmålet om erstatning.