Sådan skal virksomheden forholde sig til Coronavirus: Økonomi

19/3: Information og opdateringer om spørgsmål vedr. økonomi. Seneste: Kæmpe hjælpepakke til selvstændige vedtaget. Siden opdateres løbende – i øjeblikket findes følgende emner:

 • Kæmpe hjælpepakke til selvstændige vedtaget
 • Udskydelse af B-skat og moms for SMV’erne
  – samt ret forskudsopgørelse senest 18/3 kl. 16.00
 • Kommuner vil hjælpe med opgaver og tidlig betaling
 • 75 pct. løndækning til fyringstruede ansatte
 • Lettere at låne – banker er klar med hjælp.
 • Statsgaranti ved driftstab over 50 pct.
 • Særlov om sygedagpengeperioden ved coronasmitte og karantæne
 • Økonomisk hjælpe-pakke fra skat

ØKONOMI:


19/3 Kæmpe hjælpepakke til selvstændige vedtaget.
Regeringen og Folketingets partier er nået til enighed om følgende midlertidige kompensationsordninger:

 • Kompensationsordning for selvstændige. De selvstændige er ikke direkte omfattet af trepartsaftalen om lønkompensation, selvom de også kan være udfordret på deres levebrød. Regeringen og Folketingets partier vil derfor sikre kompensation til de selvstændigt erhvervsdrivende, som oplever store fald i deres omsætning, jf. bilag 1.
 • Kompensation for virksomhedernes faste udgifter. Trepartsaftalen om lønkompensation gav en øget sikkerhed om medarbejdernes jobs, og virksomhederne fik en væsentlig støtte til deres lønomkostninger. Regeringen og Folketingets partier er nu også enige om, at dække nogle af de faste omkostninger, som virksomhederne ikke længere har indtjening til at dække, jf. bilag 2.

Derudover er regeringen og partierne enige om en række andre tiltag:

 • Øget adgang til eksportkredit. Som en hjælp til særligt små og mellemstore danske eksportvirksomheder oprettes der en ny likviditetskaution i EKF – Danmarks Eksportkredit. Den skal bane vejen for nye lån for 1,25 milliarder kroner til gavn for små og mellemstore eksportvirksomheder.
 • Forhøjet ramme til statsgaranterede låneordninger. Rammen for statsgaranterede låneordninger for store som for små og mellemstore virksomheder forhøjes. For store virksomheder hæves garantirammen til i alt 25 mia., mens der for små og mellemstore virksomheder afsættes en garantiramme på i alt 17,5 mia. kr. og en tilhørende tabsramme på ca. 5 mia. kr., hvilket vil facilitere udlån på op til i størrelsesordenen 25 mia. kr.
 • Offentlige indkøb skal understøtte virksomhederne. Det offentlige indkøb skal være med til at understøtte, at virksomhederne – og dermed lønmodtagerne – kommer godt igennem krisen. Aftalepartierne er enige om, at det vil gælde i staten, og regeringen vil gå i dialog med KL og Danske Regioner om mulighederne for en tilsvarende håndtering i kommuner og regioner.
 • Statslig garanti til Rejsegarantifonden. For at hjælpe rejseselskaberne med at komme igennem denne ekstraordinære krise er regeringen og aftaleparterne enige om at styrke Rejsegarantifonden med en statslig garanti på 1,5 mia. kr.
 • Øget adgang til dagpenge og sygedagpenge. For at afbøde de negative konsekvenser, som spredningen af COVID-19 kan få for dagpenge- og sygedagpengemodtagere er aftaleparterne enige om at give lempeligere vilkår for dagpengemodtagere og sygedagpengemodtagere i den kommende midlertidige periode.
 • Øgede lånemulighede for elever og studerende. Nogle elever og studerende på videregående uddannelser vil miste deres job som følge af COVID-19. Derfor får studerende og elever på ungdomsuddannelserne nu ret til at optage ekstra SU-lån for op til 6.388 kr. per måned ud over de gældende stipendie- og SU-lånemuligheder.

Du kan hente hele aftalen om COVID-19 initiativer her (downloades som PDF-dokument)
Du kan hente faktaark om COVID-19 initiativer her (downloades som PDF-dokument)


19/3 Udskydelse af B-skat og moms – samt rettelse af forskudopgørelse.
Skattestyrelsen gav – som beskrevet her på siden – i går enkeltmandsvirksomheder, som senest fredag skulle betale B-skatterate fredag, mulighed for at justere forskudsopgørelsen deres forskudsopgørelse inden kl. 16., hvorved der ikke bliver trukket B-skat fra virksomhedens bankkonto.

Men hvis virksomheden først torsdag 19. marts 2020, ændrer i forskudsopgørelsen sker ændringen ikke. Den oprindelige B-skatterate for marts vil så blive trukket på virksomhedens konto. Betalingen kan dog stadigt undgås i dag, hvis virksomheden helt sletter betalingsaftalen. Sker det vil efterfølgende B-skatterater først blive trukket, når virksomheden selv opretter en ny betalingsaftale hos bank eller pengeinstitut.

Hvis virksomheden undlader at slette betalingsaftalen, vil Skattestyrelsen i april 2020 automatisk sikre, at det for meget betalte beløb bliver tilbageført. Medmindre virksomheden har restancer, som først modregnes, inden en tilbageførsel kan ske.

Det bemærkes, at april og maj er betalingsfrie måneder med Folketingets vedtagelse af en hjælpepakke tirsdag 17. marts.

Selvstændigt erhvervsdrivende hjælpes ved, at fristerne for indbetaling af B-skat og foreløbigt arbejdsmarkedsbidrag udskydes, så der ikke skal betales i april og maj. Betalingen skal i stedet ske i juni og december. Kan virksomheden mærke at indtægterne falder af nogen væsentlig betydning, kan man som nævnt desuden – som man altid har kunnet gøre – nedjustere sin forventede indtægt (forskudsopgørelse) og på den måde nedjustere de månedlige betalinger til den faktiske indtægt.

Hjælpepakken betyder følgende ændringer:

 • Virksomheders betalingsfrist for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag forlænges for månederne april, maj og juni 2020 med 4 måneder.
 • B-skat for april og maj 2020 får også udskudt betalingsfristen, så betalingen skal ske henholdsvis den 22. juni 2020 og 21. december 2020.
 • Herudover udskydes betalingsfristen for virksomheder, der afregner moms månedligt, for 3 måneder (marts, april og maj 2020) med 30 dage. Det vil sige, at fristen den 27. april 2020 udskydes til den 25. maj 2020, fristen den 25. maj 2020 udskydes til den 25. juni 2020, og fristen den 25. juni 2020 udskydes til 27. juli 2020.
 • For virksomheder, der betaler moms kvartalsvist, sammenlægges 1. og 2. kvartal 2020, således at 2. kvartals indberetnings- og betalingsfrist bliver 1. september 2020. For virksomheder, der betaler moms halvårligt, sammenlægges 1. og 2. halvår, således at 2. halvårs indberetnings- og betalingsfrist bliver 1. marts 2021.
 • Endelig får virksomhederne mulighed for at have indtil 10 mio. kr. stående på Skattekontoen i en midlertidig periode, hvis virksomhederne den 25. marts 2020 eller senere justerer beløbsgrænsen.

Kommuner vil hjælpe med opgaver og tidlig betaling.
Flere kommuner fremrykker betaling til leverandører for at hjælpe virksomhederne og sikre deres likviditet.
I nogle kommune ser man også på, om det er muligt at fremrykke planlagte bygge- og vedligeholdelsesprojekter for at hjælpe kommunens virksomheder. Se på din kommunes netside, hvilke tiltage den gør.


75 procent løndækning til fyringstruede ansatte.
Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået en trepartsaftale om en midlertidig lønkompensationsordning for fyringstruede medarbejdere. Virksomheder, der oplever ordrenedgang og færre kunder som følge af COVID-19 og derfor ikke kan beskæftige deres medarbejdere, kan i tre måneder få delvis refusion for afholdte lønudgifter. Virksomhederne forpligter sig til ikke at afskedige medarbejdere af økonomiske årsager i den periode, hvor de modtager kompensationen.

Aftalen gælder for lønmodtagere på alle de private virksomheder, der er ekstraordinært hårdt økonomisk ramt som følge af COVID-19 og derfor står overfor at skulle varsle afskedigelser for mindst 30 pct. eller mere end 50 ansatte. I det tilfælde får virksomheden en lønkompensation fra staten på 75 pct. af de pågældende medarbejderes løn, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned, såfremt de undlader at varsle fyringerne. For timelønnede udgør den statslige lønkompensation 90 pct., dog maksimalt 26.000 kr. pr. måned.

Den midlertidige kompensationsordning vil gælde fra 9. marts til 9. juni 2020. Læs mere her


Banker lemper på vilkårene for små og mellemstore erhvervskunder.
Nordea har besluttet at tilbyde afdragsfrie perioder til privat- og erhvervskunder i de nordiske lande, der har brug for hjælp som følge af coronaudbruddet. Nordea tilbyder privat- og erhvervskunder en afdragsfri periode på op til seks måneder på deres realkreditlån. For små og mellemstore virksomheder tilbyder Nordea en afdragsfri periode på tre måneder, hvis der er behov for det, og Nordea er parat til at hjælpe kunderne med andre former for lempelser.

Danske Bank meddeler at berørte og ellers kreditmæssigt sunde virksomheder, der er kunde i banken, vil være mulighed for at få henstand med betalinger, forhøjet kassekreditten eller udvidet deres låneramme.

Andre banker tilbyder også lempeligere vilkår – se hvilke på din bankes egen netside.


STATSGARANTI: Hjælp ved driftstab på over 50 pct.
Penge- og realkreditinstitutters har med regeringens finanslempelse i går fået bedre mulighed for at hjælpe virksomheder, der oplever midlertidige likviditetsmæssige problemer som følge af corona-epidemien.Vi ser det som en vigtig del af vores grundlæggende samfundsopgave at understøtte virksomheder og arbejdspladser, lyder det fra Finans Danmark, der er banker og realkredittens brancheorganisation. De peger bl.a. på at regeringen har etableret en garantiordning, der betyder, at også små og mellemstore virksomheder, der har oplevet et driftstab på over 50 procent som følge af epidemien, får et statsgaranti i ryggen på 70 procent af bankernes nye udlån. Det vil helt sikker hjælpe de kunder, der er ramt meget hårdt af tilbageslaget, siger organisationen.


SÆRLOV OM SYGEDAGPENGE: For ansatte med coronasmitte eller sat i karantæne.
Regeringen fremsætter fredag en særlov, som giver arbejdsgivere og selvstændigt erhvervsdrivende statslig refusion fra første sygefraværsdag for de personer, der er smittede eller i karantæne på grund af COVID-19. Loven vil gælde med tilbagevirkende kraft fra den 27. februar til første januar 2021.

BEMÆRK at reglen KUN gælder for effekter af Corona (sygdom og karantæne) – der er ikke tale om en generel suspension ifb. med anden sygdom eller fravær. Læs mere her.


SKAT, MOMS OG OFFENTLIGE BETALINGER: Hjælpepakke til virksomheder
Skat har lanceret en økonomisk hjælpepakke til virksomheder. Foreløbigt vedrører den kun helt store virksomheder med udskydelse af diverse offentlige betalinger (moms, div bidrag m.v.) Men regeringen arbejder på hvilke muligheder der er for også at hjælpe små og mellemstore virksomheder og offentliggør resultaterne så snar de findes. Du kan følge opdateringerne på denne netside hos skat.

Nulstille kodeord
Venligst indtast din e-mail-adresse. Du får et nyt kodeord via e-mail.