Økonomiske hjælpepakker samt ændringer af disse – få overblik her

20/6: Information om økonomiske hjælpeforanstaltninger. Siden opdateres løbende – senest om forlængelse af flere ordninger. Bemærk: Oplysninger vedr. ansatte, løn, hjemsendelse, lærlinge, ledelse, sundhed m.v. findes her.

 • Udfasning af hjælpepakker (ny 20/6)
 • Almene boliger skal renoveres for 30 mia.
 • Hjælp til genstart, hvis du har mistet 30% af omsætningen (ny 28/4)
 • Hjælpepakker forlænges og justeres (opdateret 20/4)
 • Tilbagebetaling af moms – Moms-lån til små og mellemstore virksomheder (Udløber 15. juni).
 • Kompensationsordning for tabt omsætning for selvstændige (opdateret 20/4)
 • Kompensationsordning for virksomhedernes faste omkostninger (opdateret 20/4)
 • Udskydelse af B-skat og moms for SMV’erne.
 • Fremrykning af udbetaling fra skattekreditordningen – Selskaber med underskud. (opdateret 20/4)
 • Suspension af G-dage (opdateret 15/6)
 • Kommuner vil hjælpe med opgaver og tidlig betaling
 • 75 pct. løndækning til fyringstruede ansatte – forlænget til og med 29. august (opdateret 8/6)
 • Lettere at låne – banker er klar med hjælp.
 • Statsgaranti ved driftstab over 50 pct.
 • Særlov om sygedagpengeperioden ved coronasmitte og karantæne.
 • Økonomisk hjælpe-pakke fra skat (opdateret 20/4)

Herunder beskrives hver enkelt ordning punkt for punkt:

Alle ordninger skal ansøges gennem virksomhedsguiden.dk


20/6 Udfasning af hjælpepakker, forlængelser og genopretningpakke

Et bredt politisk flertal har den 15 juli aftalt at hjælpepakkerne skal udfases og erstattes af økonomiske genopretningspakker.

Det betyder at bl.a.:

 • En forlængelse af fristen for ansøgninger til de eksisterende garantiordninger til ultimo 2020 og en forhøjelse af garantiprocenten i garantiordningerne til 80 pct.
 • En ny og målrettet midlertidig kompensationsordning for faste omkostninger for virksomheder, som er omfattet af visse COVID-19-relaterede restriktioner.
 • Ordningen for selvstændige, freelancere, kombinatører mv. udfases ved, at ordningerne forlænges med en måned til og med den 8. august.
 • At selvstændige får mulighed for at få ret til dagpenge uden 12 måneders forudgående a-kassemedlemsskab under visse betingelser. Derudover lempes anciennitetskriteriet for a-kassemedlemmer for selvstændigt erhvervsdrivende, der allerede er a-kassemedlemmer, men som endnu ikke opfylder anciennitetskriteriet, ligesom dagpengereglerne for selvstændigt erhvervsdrivende, som er omfattet af egentligt forbud, gøres mere fleksible.
 • En udfasning af den midlertidige suspendering af anciennitetstællingen i dagpengesystemet, hvor tiltaget forlænges med yderligere to måneder, så lediges dagpengeanciennitet sættes på pause frem til og med 31. august 2020. Suspenderingen ophører herefter endeligt. Ordningen for den midlertidig forlængelse af retten til sygedagpenge udfases ved, at ordningen forlænges med tre måneder.
 • En forlængelse af den midlertidige suspendering af arbejdsgivernes betaling af G-dage, dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag ved arbejdsfordelinger eller hjemsendelser frem til og med 31. august.
 • En forlængelse af udvidede SU-lånemuligheder for elever og studerende med to måneder.
 • Lempeligere betalingsfrister for A-skat, AM-bidrag og moms.
 • En forlængelse af en række kompensationsordninger på kulturområdet frem til den 8. august 2020.

Du kan læse alle punkter i aftalen og finde de konkrete bilag med uddybning her


20/5 Almene boliger skal renoveres for 30 mia.

Et bredt politisk flertal har afsat 30,2 mia. kroner til grøn renovering af boliger i den almene sektor frem mod 2026.

Aftalen medfører, at der yderligere skabes incitament til at energirenovere for 6 mia. kr. i den almene boligsektor, fordi der udformes en ny grøn garanti.

Med aftalen sættes der allerede nu gang i en ekstraordinær og hurtig afvikling af Landsbyggefondens venteliste, har afsættes der 12 mia. til 2020, og 6,4 mia. kr. i 2021.

Ventelisteprojekterne gennemgår en to-delt grøn screening og revurdering, som betyder, at projekter med grønne tiltag stiger, så op mod 85-90 pct. af renoveringerne i fremtiden vil indeholde grønne tiltag. Afviklingen af ventelisten skal holde gang i dansk økonomi og sikre beskæftigelsen i kølvandet på coronakrisen.

Der bliver tale om at renovere omkring 72.000 boliger.

Læs mere om aftalen her.


28/4 Hjælp til genstart, hvis du har mistet 30% af omsætningen

SMVer’ der har mistet 30 % af deres omsætning under corona-krisen, vil få mulighed for at få et tilskud på 25.000 kr. til køb af privat rådgivning. Det sker gennem Erhvervshusenes ”CoronaGenstart program”, som er netop åbnet for ansøgninger.

Små og mellemstore virksomheder kan modtage 25.000 kr. i direkte tilskud til køb af rådgivning fra en privat rådgiver, som kan hjælpe virksomheden med at lave en genstartsplan til at komme i gang efter Corona-nedlukningen.

Læs mere om muligheden her


20/4 Justering og forlængelse af hjælpepakker

Regeringen og Folketingets partier er enige om at justere de eksisterende hjælpepakker og tilføje nye tiltag, så flere virksomheder, selvstændige og arbejdspladser hjælpes.

Aftaleparterne er blevet enige om følgende ændringer – du kan læse mere om de konkrete hjælpepakker i punkterne længere nede af siden, hvor indholdet også løbende opdateres:

 • En forlængelse af ordningen for kompensation for faste omkostninger med en måned til og med d. 8. juli samt udvidede muligheder for at få kompensation (se mere i teksterne nedenfor).
 • En forlængelse af kompensationsordningerne til selvstændige og freelancere med en måned til og med d. 8. juli samt øget kompensationsgrad. Der bliver også etableret en ny kompensationsordning for freelancere med blandede A- og B-indkomster. (se mere i teksterne nedenfor).
 • Udbetaling af indbetalt moms som et rentefrit lån til små og mellemstore virksomheder samt af indbetalt lønsumsafgift til visse erhverv bl.a. fysioterapeuter, tandlæger og taxavognmænd. (se mere i teksterne nedenfor).
 • Udskydelse af betalingsfristen for lønsumsafgiften for 2. og 3. kvartal for visse erhverv bl.a. fysioterapeuter, tandlæger og taxavognmænd mv.
 • Midlertidig suspendering af loftet på skattekontoen for virksomhedernes indbetaling af A-skat, moms mv. (se mere i teksterne nedenfor).
 • Udbetalinger fra skattekreditordningen vedrørende indkomståret 2019 flyttes fra november 2020 til juni 2020.
 • Etablering af en midlertidig matchfacilitet i Vækstfonden.
 • Eksport- og investeringspakke til eksportvirksomheder og fastholdelse af arbejdspladser.
 • Etablering af en national platform i samarbejde med private crowdfunding-platforme.
 • Et ekstraordinært løft af Innovationsfondens Innobooster-ordning i 2020.
 • Timekravet for optjening af seniorpræmie på 1.560 timers beskæftigelse over 12 måneder vil blive nedsat svarende til 4 måneder.
 • En forlængelse af suspendering af anciennitetstælling i dagpengesystemet, den midlertidig forlængelse af retten til sygedagpenge samt suspendering af G-dage til og med d. 30. juni. (se mere i teksterne nedenfor).

Du kan læse hele aftalen om forlængelse og justering af hjælpepakker her

Du kan læse faktaark om forlængelse og justering af ordning vedr. virksomheders faste omkostninger her


Opdateret 19/04: Momslån til små og mellemstore virksomheder 
Regeringen og folketingets partier er enige om en låneordning for små og mellemstore virksomheder. Ordningen omfatter muligheden for at få tilbagebetalt den moms, der havde betalingsfrist den 2. marts 2020 samt at låneordningen omfatter lønsumsafgift med betalingsfrist den 15. april for. Virksomheder skal kunne anmode om udbetaling af beløbet fra den 1. maj til og med den 15. juni 2020. Lånet skal tilbagebetales den 1. april 2021.

Frist for seneste brug af ordningen for moms-lån udløber mandag 15. juni, derefter kan der ikke ansøges længere.

Du kan læse mere på Skat’s netside her.


Opdateret 20/04: Kompensation for tabt omsætning.
Der er nu åbnet for ansøgning om kompensation for tabt omsætning for selvstændige. Ordningen er den 20/4 udvidet med yderligere en måned, så den dækker frem til 8 juli 2020.

Du er omfattet af kompensationsordningen hvis du:

 • Har oplevet et fald i omsætningen på mindst 30% som følge af coronavirus/covid-19
 • Har en omsætning på mindst 10.000 kr. i gennemsnit pr. måned
 • Ejer mindst 25% af virksomheden og har fast arbejde i virksomheden
 • Du har maksimalt 10 fuldtidsansatte. Det betyder fx en medarbejder ansat på halv tid svarer til en halv fuldtidsansat etc. Virksomhedsejer og medarbejdende ægtefælle tæller ikke med i de 10 fuldtidsansatte

Du kan få kompensation for tabt omsætning fra og med den. 9. marts til og med 8. juli 2020.

Vi anbefaler at læse vejledningen nedenfor igennem, inden selve ansøgningen begynder:

Ansøg om kompensation her

Som dokumentation for virksomhedens omsætning i 2019, anbefales det at man anvender sit momsregnskab for 2019.

For yderligere spørgsmål og svar, se Virksomhedsguidens hjemmeside, eller kontakt os på tlf. 32 63 04 70.


Opdateret  20/04: Kompensation for virksomhedernes faste udgifter.

Regeringen og Folketingets partier har vedtaget kompensationsordningen for virksomhedens faste udgifter. Ordningen er den 20/4 udvidet sådan at udvidelsen i forhold til tidligere nu kort fortalt indebærer :

 • En forlængelse med 1 måned til og med 8. juli 2020, som man ville kunne søge særskilt
 • En nedsættelse af kravet til, at virksomheden hen over en 3-måneders periode  mindst skal have faste omkostninger på 12.500 kr. i stedet for tidligere 25.000 kr.
 • En sænkning af grænsen for tab i omsætning, så din virksomhed kan få 25 % kompensation for faste omkostninger, hvis den har en omsætningsnedgang på mellem 35-60 %, 50% ved nedgang mellem 60-80 % og 80% ved nedgang mellem 80-100%.
 • De øvre loft over kompensationsbeløbet hæves fra 60. mio. kr. til 110. mio. kr.
 • Mulighed for særlige hensyn til din virksomhed, hvis der modregnes et underskud fra 2019-regnskabet i din kompensation.

Udvidelsen vil gælde med tilbagevirkende kraft fra den 9. marts 2020.

Hvis du allerede har ansøgt, vil du kunne blive omfattet af de nye regler,  og ordningen er fortsat åben for ansøgninger.

Ordningen dækker en andel af din virksomheds faste omkostninger til fx afskrivninger, husleje, anden leje og leasing samt renteomkostninger. Ordningen er for virksomheder, der har faste omkostninger for mindst 12.500 kr. i kompensationsperioden.

 • Virksomheder kan få 25 % kompensation for faste omkostninger, hvis den har en omsætningsnedgang på mellem 35-60 %, eller
 • i en periode har haft forbud mod at holde åbent

Som del af din ansøgning skal du opgøre det forventede fald i omsætningen i din virksomhed samt din virksomheds forventede faste omkostninger for perioden fra og med 9. marts til og med 8. juli, og om virksomheden har haft driftsunderskud i 2019. Du skal derfor bruge en erklæring fra en godkendt revisor, før du kan ansøge.

Ordningen er efterfølgende ændret efter påbud fra EU i forbindelse med virksomheder der har haft underskud i 2019 – du læse mere om regelændringen per 14/4 her.

Der skal ansøges senest den 31. august 2020

Læs mere og ansøg om kompensation på virksomhedsguiden.dk 


Regeringen og partierne har vedtaget en række andre tiltag:

 • Øget adgang til eksportkredit. Som en hjælp til særligt små og mellemstore danske eksportvirksomheder oprettes der en ny likviditetskaution i EKF – Danmarks Eksportkredit. Den skal bane vejen for nye lån for 1,25 milliarder kroner til gavn for små og mellemstore eksportvirksomheder.
 • Forhøjet ramme til statsgaranterede låneordninger. Rammen for statsgaranterede låneordninger for store som for små og mellemstore virksomheder forhøjes. For store virksomheder hæves garantirammen til i alt 25 mia., mens der for små og mellemstore virksomheder afsættes en garantiramme på i alt 17,5 mia. kr. og en tilhørende tabsramme på ca. 5 mia. kr., hvilket vil facilitere udlån på op til i størrelsesordenen 25 mia. kr.
 • Offentlige indkøb skal understøtte virksomhederne. Det offentlige indkøb skal være med til at understøtte, at virksomhederne – og dermed lønmodtagerne – kommer godt igennem krisen. Aftalepartierne er enige om, at det vil gælde i staten, og regeringen vil gå i dialog med KL og Danske Regioner om mulighederne for en tilsvarende håndtering i kommuner og regioner.
 • Øget adgang til dagpenge og sygedagpenge. For at afbøde de negative konsekvenser, som spredningen af COVID-19 kan få for dagpenge- og sygedagpengemodtagere er aftaleparterne enige om at give lempeligere vilkår for dagpengemodtagere og sygedagpengemodtagere i den kommende midlertidige periode.
 • Øgede lånemulighede for elever og studerende. Nogle elever og studerende på videregående uddannelser vil miste deres job som følge af COVID-19. Derfor får studerende og elever på ungdomsuddannelserne nu ret til at optage ekstra SU-lån for op til 6.388 kr. per måned ud over de gældende stipendie- og SU-lånemuligheder.

Du kan hente hele aftalen om COVID-19 initiativer her (downloades som PDF-dokument)
Du kan hente faktaark om COVID-19 initiativer her (downloades som PDF-dokument)


Opdateret 19/03 Udskydelse af B-skat og moms – samt rettelse af forskudopgørelse.
Skattestyrelsen gav – som beskrevet her på siden – i går enkeltmandsvirksomheder, som senest fredag skulle betale B-skatterate fredag, mulighed for at justere forskudsopgørelsen deres forskudsopgørelse inden kl. 16., hvorved der ikke bliver trukket B-skat fra virksomhedens bankkonto.

Men hvis virksomheden først torsdag 19. marts 2020, ændrer i forskudsopgørelsen sker ændringen ikke. Den oprindelige B-skatterate for marts vil så blive trukket på virksomhedens konto. Betalingen kan dog stadigt undgås i dag, hvis virksomheden helt sletter betalingsaftalen. Sker det vil efterfølgende B-skatterater først blive trukket, når virksomheden selv opretter en ny betalingsaftale hos bank eller pengeinstitut.

Hvis virksomheden undlader at slette betalingsaftalen, vil Skattestyrelsen i april 2020 automatisk sikre, at det for meget betalte beløb bliver tilbageført. Medmindre virksomheden har restancer, som først modregnes, inden en tilbageførsel kan ske.

Det bemærkes, at april og maj er betalingsfrie måneder med Folketingets vedtagelse af en hjælpepakke tirsdag 17. marts.

Selvstændigt erhvervsdrivende hjælpes ved, at fristerne for indbetaling af B-skat og foreløbigt arbejdsmarkedsbidrag udskydes, så der ikke skal betales i april og maj. Betalingen skal i stedet ske i juni og december. Kan virksomheden mærke at indtægterne falder af nogen væsentlig betydning, kan man som nævnt desuden – som man altid har kunnet gøre – nedjustere sin forventede indtægt (forskudsopgørelse) og på den måde nedjustere de månedlige betalinger til den faktiske indtægt.

Hjælpepakken betyder følgende ændringer:

 • Virksomheders betalingsfrist for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag forlænges for månederne april, maj og juni 2020 med 4 måneder.
 • B-skat for april og maj 2020 får også udskudt betalingsfristen, så betalingen skal ske henholdsvis den 22. juni 2020 og 21. december 2020.
 • Herudover udskydes betalingsfristen for virksomheder, der afregner moms månedligt, for 3 måneder (marts, april og maj 2020) med 30 dage. Det vil sige, at fristen den 27. april 2020 udskydes til den 25. maj 2020, fristen den 25. maj 2020 udskydes til den 25. juni 2020, og fristen den 25. juni 2020 udskydes til 27. juli 2020.
 • For virksomheder, der betaler moms kvartalsvist, sammenlægges 1. og 2. kvartal 2020, således at 2. kvartals indberetnings- og betalingsfrist bliver 1. september 2020. For virksomheder, der betaler moms halvårligt, sammenlægges 1. og 2. halvår, således at 2. halvårs indberetnings- og betalingsfrist bliver 1. marts 2021.
 • Endelig får virksomhederne mulighed for at have indtil 10 mio. kr. stående på Skattekontoen i en midlertidig periode, hvis virksomhederne den 25. marts 2020 eller senere justerer beløbsgrænsen.

Opdateret 20/4: Fremrykning af udbetalinger fra skattekreditordningen

Udbetalingen af skatteværdien af den del af selskabers underskud, der hidrører fra forsknings- og udviklingsaktiviteter (skattekreditter), sker normalt i forbindelse med opgørelsen af slutskatten i november året efter det indkomstår, som de afholdte udgifter til forsknings- og udviklingsaktiviteter vedrører. Der kan maksimalt udbetales skatteværdien af 25 mio. kr. årligt, hvilket ved en selskabsskattesats på 22 pct. svarer til, at der kan udbetales op til 5,5 mio. kr. årligt.
Udbetalinger fra skattekreditordningen vedrørende indkomståret 2019 fremrykkes fra november 2020 til juni 2020. Virksomhederne ansøger om tidligere udbetaling. Der vil være krav om, at ansøgningen ledsages af en revisorerklæring


Opdateret 15/6: Suspension af G-dage
Gældende fra 26. marts 2020 har Folketinget vedtaget at suspenderer betaling af g-dage ved arbejdsfordeling og hjemsendelse uden løn – ordningen er den 15/6 forlænget, så den midlertidige undtagelse gælder fra 26. marts til og med 31. august
Konkret betyder det, at alle medarbejdere, der i perioden hjemsendes uden løn, ikke skal have betaling af 2 g-dage.


Kommuner vil hjælpe med opgaver og tidlig betaling.
Flere kommuner fremrykker betaling til leverandører for at hjælpe virksomhederne og sikre deres likviditet.
I nogle kommune ser man også på, om det er muligt at fremrykke planlagte bygge- og vedligeholdelsesprojekter for at hjælpe kommunens virksomheder. Se på din kommunes netside, hvilke tiltage den gør.


Opdateret 8/6: Lønkompensationsordning – dækning til fyringstruede ansatte.
Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået en trepartsaftale om en midlertidig lønkompensationsordning for fyringstruede medarbejdere. Virksomheder, der oplever ordrenedgang og færre kunder som følge af COVID-19 og derfor ikke kan beskæftige deres medarbejdere, kan i tre måneder få delvis refusion for afholdte lønudgifter. Virksomhederne forpligter sig til ikke at afskedige medarbejdere af økonomiske årsager i den periode, hvor de modtager kompensationen.

Aftalen gælder for lønmodtagere på alle de private virksomheder, der er ekstraordinært hårdt økonomisk ramt som følge af COVID-19 og derfor står overfor at skulle varsle afskedigelser for mindst 30 pct. eller mere end 50 ansatte. I det tilfælde får virksomheden en lønkompensation fra staten på 75 pct. af lønnen for funktionærer og 90 pct. af lønnen for ikke-funktionærer. Det maksimale støtteniveau efter aftale den 30. marts øget til 30.000 kr. pr. måned. (Det betyder, at det maksimale støtteniveau for både funktionærer og ikke-funktionærer hæves fra hhv. 23.000 og 26.000 til 30.000 kr. pr. måned pr. omfattet fuldtidsansat.)

I forbindelse med aftale om forlængelse af ordningen fra 8. juli til om med 29. august, er der indført krav om at lønmodtagerne, der er omfattet af ordningen, i forlængelsesperioden skal holde op til tre ugers ferie, hvor der ikke kan opnås lønkompensation. Kravet gælder alene, hvis medarbejderen har optjent feriedagene efter ferieloven. I alle tilfælde bliver virksomheden dog modregnet tre ugers kompensation.

Parterne er desuden enige om, at lønkompensationsordningen tilpasses, således at det bliver muligt for
virksomheder at modtage lønkompensation for den del af lønnen som arbejdsgiveren ikke modtager
refusion for fra kommunen, samtidig med at virksomheden modtager refusion fra kommunen.
Ændringen sker af hensyn til at sikre parallelitet til fleksjobbere på hhv. gammel og ny ordning. Det er
virksomhederne selv, som laver modregningen og melder den arbejdsgiverbetalte del af lønnen ind til
Erhvervsstyrelsen.

Den midlertidige kompensationsordning blev 18/4 udvidet med en måned. Derefter blev den den 5/6 forlænget til og med til og med 29. august. Derefter ophører ordningen.

Læs mere her


Banker lemper på vilkårene for små og mellemstore erhvervskunder.
Nordea har besluttet at tilbyde afdragsfrie perioder til privat- og erhvervskunder i de nordiske lande, der har brug for hjælp som følge af coronaudbruddet. Nordea tilbyder privat- og erhvervskunder en afdragsfri periode på op til seks måneder på deres realkreditlån. For små og mellemstore virksomheder tilbyder Nordea en afdragsfri periode på tre måneder, hvis der er behov for det, og Nordea er parat til at hjælpe kunderne med andre former for lempelser.

Danske Bank meddeler at berørte og ellers kreditmæssigt sunde virksomheder, der er kunde i banken, vil være mulighed for at få henstand med betalinger, forhøjet kassekreditten eller udvidet deres låneramme.

Andre banker tilbyder også lempeligere vilkår – se hvilke på din bankes egen netside.


Statsgaranti: Hjælp ved driftstab på over 50 pct.
Penge- og realkreditinstitutters har med regeringens finanslempelse i går fået bedre mulighed for at hjælpe virksomheder, der oplever midlertidige likviditetsmæssige problemer som følge af corona-epidemien.Vi ser det som en vigtig del af vores grundlæggende samfundsopgave at understøtte virksomheder og arbejdspladser, lyder det fra Finans Danmark, der er banker og realkredittens brancheorganisation. De peger bl.a. på at regeringen har etableret en garantiordning, der betyder, at også små og mellemstore virksomheder, der har oplevet et driftstab på over 50 procent som følge af epidemien, får et statsgaranti i ryggen på 70 procent af bankernes nye udlån. Det vil helt sikker hjælpe de kunder, der er ramt meget hårdt af tilbageslaget, siger organisationen.


SÆRLOV OM SYGEDAGPENGE: For ansatte med coronasmitte eller sat i karantæne.
Regeringen fremsætter fredag en særlov, som giver arbejdsgivere og selvstændigt erhvervsdrivende statslig refusion fra første sygefraværsdag for de personer, der er smittede eller i karantæne på grund af COVID-19. Loven vil gælde med tilbagevirkende kraft fra den 27. februar til første januar 2021.

Læs mere om sygedagpenge m.v. her.


Opdateret 20/4: SKAT, MOMS OG OFFENTLIGE BETALINGER: Hjælpepakke til virksomheder
Skat har lanceret forskellige økonomiske hjælpepakke til virksomheder. vedrører udskydelse af diverse offentlige betalinger (moms, div bidrag m.v.) Blandt andet en midlertidig suspendering af loftet på skattekontoen for virksomhedernes indbetaling af A-skat, moms mv. samt fremrykning af udbetalinger fra skattekreditordningen vedrørende indkomståret 2019 fra november 2020 til juni 2020.

Du kan følge mulighederne for hjælp på denne netside hos skat.