Nyt om hjælpepakker, G-dage, skat, moms og dagpenge

Et bredt politisk flertal har i weekenden aftalt at hjælpepakker forlænges, hvorefter de skal udfases og erstattes af økonomiske genopretningspakker bl.a. med udbetaling af optjente feriepenge.

For medlemsvirksomhederne er de vigtigste punkter at:

 • Ansøgningsfrister for eksisterende garantiordninger (garanti for banklån) forlænges til udgangen af året, garantiprocenten forhøjes fra 70 til 80 pct.
 • Ordningen for selvstændige forlænges med en måned,
 • Selvstændige får mulighed for at få ret til dagpenge uden 12 måneders forudgående a-kassemedlemsskab under visse betingelser
 • Suspenderingen af G-dage forlænges til udgangen af august
 • Der indføres lempeligere betalingsfrister for a-skat, AM-bidrag og moms i forbindelse med en tilbagevenden fra de eksisterende lempelser til normale betalingsfrister.

Den helt konkrete udformning af teksterne for hver enkelt ordning er endnu ikke tilgængelig, men de enkelte punkter i politikernes aftale fra i nat er bl.a.:

 • En forlængelse af fristen for ansøgninger til de eksisterende garantiordninger til ultimo 2020 og en forhøjelse af garantiprocenten i garantiordningerne til 80 pct.
 • En ny og målrettet midlertidig kompensationsordning for faste omkostninger for virksomheder, som er omfattet af visse COVID-19-relaterede restriktioner.
 • Ordningen for selvstændige, freelancere, kombinatører mv. udfases ved, at ordningerne forlænges med en måned til og med den 8. august.
 • At selvstændige får mulighed for at få ret til dagpenge uden 12 måneders forudgående a-kassemedlemsskab under visse betingelser Det er et krav, at indmeldelsen sker i perioden fra og med den 9. juli til og med den 8. august. Det indebærer, at gruppen fra første medlemsdag har ret til dagpenge, hvis de øvrige betingelser er opfyldt, herunder krav om forudgående beskæftigelse og rådighedsforpligtelse. . Derudover lempes anciennitetskriteriet for a-kassemedlemmer for selvstændigt erhvervsdrivende, der allerede er a-kassemedlemmer, men som endnu ikke opfylder anciennitetskriteriet, ligesom dagpengereglerne for selvstændigt erhvervsdrivende, som er omfattet af egentligt forbud, gøres mere fleksible.
 • En udfasning af den midlertidige suspendering af anciennitetstællingen i dagpengesystemet, hvor tiltaget forlænges med yderligere to måneder, så lediges dagpengeanciennitet sættes på pause frem til og med 31. august 2020. Suspenderingen ophører herefter endeligt. Ordningen for den midlertidig forlængelse af retten til sygedagpenge udfases ved, at ordningen forlænges med tre måneder.
 • En forlængelse af den midlertidige suspendering af arbejdsgivernes betaling af G-dage, dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag ved arbejdsfordelinger eller hjemsendelser frem til og med 31. august.
 • En forlængelse af udvidede SU-lånemuligheder for elever og studerende med to måneder.
 • Lempeligere betalingsfrister for A-skat, AM-bidrag og moms.
 • En forlængelse af en række kompensationsordninger på kulturområdet frem til den 8. august 2020.

Politikerne har desuden indført, det de kalder genopretningspakker, der bl.a. betyder:

 • Udbetaling af de indefrosne feriemidler svarende til 3 ugers ferie
 • En forøgelse af virksomhedernes incitament til at investere i forskning og udvikling igennem en midlertidig forhøjelse af fradraget herfor. Fradraget for FoU forhøjes midlertidigt til 130 pct. i
  2020 og 2021 med et loft på 50 mio. kr.
 • Yderligere 500 mio. kr. i 2020 til en samlet eksportpakke, herunder til opfølgning på genstartsteams og 15 mio. kr. årligt i 2020 og 2021 til en yderligere styrkelse af Eksport- og Jobskabelsestaskforcen.
 • En genstartsfond i regi af Vækstfonden. Genstartsfonden skal sikre solvens i ellers sunde virksomheder, der har brug for tålmodig kapital til at komme godt ud på den anden side af krisen. Fondens investeringer foretages på markedsvilkår, og investeringsfokus vil være på mindre, nye virksomheder, SMV’ere og små midcaps med en holdbar forretningsmodel, som har gode chancer for at overleve og solide vækstperspektiver.

Du kan læse mere om de eksisterende økonomiske hjælpepakker her.