Ny 3-årig Industri- og værkstedsoverenskomst er vedtaget

Et flertal af 3Fs medlemmer har ved urafstemning stemt ja til overenskomstresultatet og redigeringen af overenskomsten er nu endelig færdiggjort.

Det betyder, at den nye Industri- og værkstedsoverenskomst træder i kraft pr. 1. marts 2018, dvs. med tilbagevirkende kraft. Du skal derfor huske at efterregulere dine medarbejderes løn tilbage fra 1. marts 2018.

Du kan læse den nye Industri- og værkstedsoverenskomst samt nøgletal og elev/lærlingesatser her:
• Overenskomst
• Nøgletalsskema
• Elev/lærlingesatser (kræver log in)

De væsentligste ændringer i overenskomsten udover satserne er:

  • Barns første sygedag. Hvis barnet bliver sygt i løbet af dagen, kan forælderen få fri med betaling resten af dagen, og den efterfølgende dag bliver så barnets første hele sygedag,
  • Børneomsorgsdage. Retten gælder for de ansatte, der har ret til barnets første sygedag og vedrører børn under 14 år. Omsorgsdagene afholdes uden løn, men virksomheden og den ansatte kan aftale, at der udbetales et beløb fra søgnehelligdags – feriefridagskontoen,
  • Seniorordning. Der er kommet lidt justering med hensyn til hvor meget der kan tages fra pensionsbidraget og hvornår der skal gives besked om afholdelse af seniorfridage,
  • Forældreorlov. Fra den 1. juli 2018 ydes fuld løn under forældreorloven. Lønnen skal svare til den ansattes forventede indtægtstab,
  • Tillidsrepræsentanter.  En tillidsrepræsentant, som ophører med at være tillidsrepræsentant efter 3 år, og som fortsat er beskæftiget i virksomheden, får ret til 3 ugers faglig opdatering. 
  • Elektronisk indrapportering. Hvis virksomheden kræver, at der indberettes dags/ugesedler elektronisk i et lukket miljø, skal medarbejderen have en kopi af indrapporteringen,
  • Anciennitet for vikarer. Der er kommet en præcisering af, hvordan vikarer optjener anciennitet i forbindelse med vikararbejde, 
  • Uddannelse og kompetenceudvikling i Håndværksbranchen. I overenskomstperioden vil parterne med konkrete initiativer bistå virksomhederne og deres medarbejdere til at søge uddannelse, efteruddannelse og opkvalificering,
  • Opsparing af uddannelse. Medarbejder og virksomhed kan aftale at ikke forbrugt uddannelse kan opspares over 3 kalenderår og afvikles med højst 12 uddannelsesuger pr. år.

Overenskomstbog

Ønsker du en trykt overenskomstbog bedes du rette henvendelse til sekretariatet på dhv@dhv.dk.
Vi forventer at modtage den trykte overenskomstbog fra trykkeriet i slutningen af juni måned.