Klimakrav i bygningsreglementet: Hvad betyder det for dig som håndværksmester?

Fra 1. januar 2023 indfases krav til bygningers klimaaftryk i bygningsreglementet. Det betyder blandt andet, at alt nybyggeri fremover skal underkastes en livscyklusvurdering (LCA). Men hvad indebærer det, og hvor er der hjælp at hente?

En stor del af Danmarks årlige CO2-udledning kommer fra byggeri, og for at kunne leve op til de fastsatte klimamål skal det nedbringes. Derfor skal bygherrer for nybyggeri fra 1. januar 2023 dokumentere bygningens klimapåvirkninger med en LCA-beregning, der indsendes sammen med færdigmeldingen af byggeriet. Ca. 2/3 af alt nybyggeri vil være omfattet.

Hvad er en livscyklusanalyse?

En livscyklusanalyse er en teoretisk beregning af bygningens samlede klimaaftryk, baseret på generiske værdier for de anvendte byggematerialer og -processers udledning af klimagasser. Dvs. en beregning af byggeriets klimapåvirkning over en periode på 50 år.

 Hvad er omfattet? 

 • Nybyggeri, der også er omfattet af krav om energiramme.
 • Det undersøges dog p.t., hvordan visse typer af bygninger, som har et berettiget øget materialebehov, fx laboratorier, sportshaller og industribygninger, kan overholde grænseværdien
 • Kravene gælder ikke for tilbygninger, ombygninger, sekundære bygninger eller uopvarmede bygninger

 Hvem er ansvarlig?

 • Bygherren skal dokumentere bygningens klimapåvirkninger, før der kan opnås en ibrugtagningstilladelse

Kilde: byggeriogklima.dk (VCBK)

Hvilke dele af bygningens livscyklus skal indgå i klimaberegningen?

Kort fortalt omfatter livscyklusfaserne fx produktion, udskiftninger og affaldsbehandling af byggematerialer. Derudover indgår påvirkninger fra energiforbrug til bygningsdrift og påvirkninger fra processer ved slutningen af bygningens levetid, altså affaldsbehandling, dvs. forberedelse til genbrug, genanvendelse, anden nyttiggørelse eller bortskaffelse.

De klimapåvirkninger, der vil skulle indgå i klimaberegningen, omfatter dermed:

 • Produktion af byggematerialerne
  Det omfatter udvinding af råstoffer og brug af sekundære materialer, transport til fabrikken og fremstilling af den færdige byggevare eller det præfabrikerede system.
 • Udskiftning af materialer
  En udskiftning omfatter affaldsbehandling af en eksisterende byggevare og produktion af den nye byggevare. Udskiftninger forekommer for bygningsdele med en kortere levetid end perioden på 50 år (der er perioden, beregningen skal laves for). Disse bygningsdele må på grund af den kortere levetid forventes udskiftet én eller flere gange.
 • Energiforbruget til drift
  Det omfatter energi til opvarmning, el og til dels belysning i det omfang, det er foreskrevet i BR energikravene.
 • Affaldshåndtering ved endt levetid
  Det omfatter affaldsbehandling, dvs. forberedelse til genbrug, genanvendelse, anden nyttiggørelse eller bortskaffelse.
 • Potentielle klimagevinster eller klimabelastninger
  Det omfatter materialers mulighed for genbrug, genanvendelse eller nyttiggørelse i en anden anvendelse end den pågældende bygning – eller til brug i energiproduktion udover den mængde der kan modregnes energirammen i henhold til energikravene i bygningsreglementet.

Læs mere på byggeriogklima.dk.

Hvilken rolle spiller du som håndværksmester?

Overordnet er det bygherrens ansvar at overholde klimakravene. Der er ingen krav til særlig profession eller uddannelse for den person, der udfører LCA-beregningen, men det vil som oftest være en rådgiver for bygherren.

Men din viden som udførende håndværker er vigtig, når klimaberegningen skal laves, da den skal baseres på baggrund af de faktisk anvendte materialer og mængder i byggeriet. Du kan derfor af den,  der udfører klimaberegningen, blive bedt om at skaffe oplysninger om materialetyper og mængder, dvs. dokumentere det endelige materialeforbrug.

At efterleve klimakravene vil altså være en ny opgave, der skal tænkes med ind i planlægningen af byggeriet. Men som udgangspunkt vil det ikke være håndværksmestrene og de mindre entreprenører, der selv kommer til at varetage LCA-beregningerne. De vil typisk skulle udføres af rådgivere, fx arkitekter eller ingeniører.

Artikel i Mester Tidende: Nye dokumentationskrav: Skynd dig at få lavet en aftale, mester!

“Jeg ville skynde mig ud og lave en aftale med nogle faste samarbejdspartnere, man kan spørge til råds og bruge til at hjælpe kunderne videre. Hav også en økonomisk ramme på plads, så man allerede kan videreformidle det, når LCA-beregningerne skal udføres.”

Michael H. Nielsen, seniorrådgiver for Energi og bygninger i Concito.

LCA-beregner

BUILD – Institut for Byggeri, By og Miljø, Aalborg Universitet for – Bolig og Planstyrelsen har udviklet et gratis beregningsværktøj, LCAbyg til at udarbejde klimaberegninger. Her indgår de gældende beregningsregler.
Der findes en række video-tutorials for LCAbyg, som giver en god introduktion til værktøjet trin for trin. Det er gratis at benytte LCAbyg. Læs mere her: lcabyg.dk

Her finder du hjælp