Vælg en virksomhed medhåndværkergaranti fra Dansk Håndværk
HÅNDVÆRKER GARANTI

– vælg en seriøs håndværker med garanti

Det forpligter at yde kvalitet og det forpligter at være medlem af Dansk Håndværk.
Derfor er medlemmer af Dansk Håndværk omfattet af Håndværkergaranti-ordningen.

Du kan læse meget mere om ordningen på: www.håndværkergaranti.dk

Håndværkergaranti – et sikkerhedsnet for dig

Håndværkergaranti har til formål at sikre og udbygge et tillidsfuldt forhold mellem forbrugere og medlemsvirksomheder. Garantiordningen fungerer som et sikkerhedsnet under private forbrugere, hvis der er fejl og mangler ved det håndværk som en medlemsvirksomhed af Dansk Håndværk har udført.
Kun virksomheder der er medlem af Dansk Håndværk er omfattet af Dansk Håndværks Garantiordning.

Ordningen dækker med op til 100.000 kr. inkl. moms pr. byggesag, hvis virksomheden ikke er i stand til at efterleve en kendelse afsagt af Håndværkets Ankenævn, eller i helt særlige tilfælde ved domstolene. Denne garanti er en gratis ekstra sikkerhed for dig som kunde.

Find den rigtige virksomhed

Find en virksomhed der er dækket af ankenævnet og garantiordningen, ved at bruge en af de virksomheder du finder når du søger her.

Vilkår for garantiordningen

Håndværkergaranti dækker arbejder, der er udført for private forbrugere på deres private bolig:

 • én- eller to-familieboliger
 • forbrugerens egen ejerlejlighed eller andelsbolig
 • sommerhuse
 • privatbolig i forbindelse med blandet bolig- og erhvervsejendomme 
 • lejeboliger, hvis arbejdet bestilles og betales af lejeren selv

Håndværkergaranti dækker også private forbrugere, der får udført møbelpolstrerarbejde, eller autosadelmagerarbejde.

Betingelser for Håndværkergaranti:

Garantiordningens behandling af en sag er betinget af:

 • at den udførende virksomhed, med hvem aftalen blev indgået, på aftaletidspunktet var medlem af Dansk Håndværk,
 • at forbrugeren har reklameret rettidigt overfor medlemsvirksomheden, dvs. så snart manglen opdages, og at forbrugeren, i umiddelbart forlængelse heraf, har indgivet klage til Håndværkets Ankenævn, såfremt medlemmet ikke udbedrer manglen,
 • at forbrugeren senest 5 år efter arbejdets aflevering eller færdigmelding, har indgivet klage til Håndværkets Ankenævn,
 • at forbrugeren har givet Dansk Håndværk mulighed for at søge sagen løst inden påbegyndelse af en egentlig ankenævnsbehandling,
 • at forbrugeren har fået medhold i Håndværkets Ankenævn, og medlemsvirksomheden ikke efterlever ankenævnsafgørelsen inden for den af ankenævnet fastsatte frist,
 • at forbrugeren indbringer sagen for garantiordningen inden 6 måneder fra udløbet af den frist for efterlevelse, der er fastsat i ankenævnskendelsen,
 • at forbrugeren har deponeret et eventuelt af virksomheden faktureret beløb for det udførte arbejde/leverede døre og vinduer hos garantiordningen, såfremt forbrugeren har tilbageholdt beløbet helt eller delvist i forhold til den indklagede virksomhed´.
 • at udbedringsarbejdet udføres af ét medlem af Dansk Håndværk, der er udpeget af Dansk Håndværk.

Håndværkergaranti dækker ikke:

 • færdiggørelse af arbejdsopgaver, der ikke er udført,
 • prisklager,
 • materialefejl,
 • udviklingssvigt,
 • fejl opstået under udførelsen som følge af mangelfulde eller ukorrekte produktanvisninger, vejledninger fra materialeleverandører,
 • afrensning og maling/efterbehandling af tage,
 • følgeskader (f.eks. beskadigelse af løsøre), eller indirekte tab (f.eks. flytteomkostninger, sagsomkostninger).
 • særligt forpligtende garantitilsagn fra den udførende håndværker, leverandør eller producent,
 • de tilfælde, hvor medlemsvirksomheden har arbejdet som underentreprenør for en hoved- eller totalentreprenør, som ikke er medlem af Dansk Håndværk, og som har indgået aftalen med forbrugeren.
 • arbejder med en samlet entreprisesum på over 1.000.000 kr. inkl. moms

Frist for indbringelse af sagen til garantiordningen

Forbrugeren skal indbringe sagen skriftligt til garantiordningen inden 6 måneder efter udløbet af den frist, Håndværkets Ankenævn i sin kendelse har givet den indklagede medlemsvirksomhed til at opfylde kendelsen.

Den maksimale dækningssum

Den årlige maksimale dækningssum for Håndværkergaranti er 1 mio. kr. inkl. moms

Vil du vide mere

Du kan læse vedtægterne for Håndværkergaranti her

For aftaler der er indgået FØR 1. juli 2015

Garantiordningen er på nogle enkelte punkter ændret pr. 1. juli 2015. For aftaler, der er indgået før denne dato, gælder de gamle regler fortsat – dvs. hvis du har indgået aftale med en håndværker om at udføre et arbejde før denne dato, er det de regler, du finder ved at klikke her, der gælder. Efter den dato er det ovenstående der gælder.
Klik her for at læse vedtægter for garantiordningen for aftaler indgået før 1. juli 2015

Nulstille kodeord
Venligst indtast din e-mail-adresse. Du får et nyt kodeord via e-mail.