Ændringer i bygningsreglementet fra 1. januar 2017

I 2016 udstedte Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen et nyt bygningsreglement (BR15), der trådte i kraft den 1. juli 2016.
Efterfølgende blev styrelsen opmærksom på uhensigtsmæssigheder i enkelte af bestemmelserne.

Derfor har styrelsen nu udstedt en ændringsbekendtgørelse, der trådte i kraft den 1. januar 2017.
Den indeholder følgende ændringer:

  • kravet om isolering af fyldninger i facadevinduer er fjernet
  • kravet om anmeldelse af opstilling af større transportable konstruktioner og større campingområder til kommunalbestyrelsen er fjernet, og
  • loftet for det faste gebyr, som kommunerne kan opkræve for deres byggesagsbehandling i medfør af bygningsreglementet, er ændret fra 1.000 kr. til 1.011 kr.

Kravet om isolering af fyldninger i facadevinduer fjernes 

Med BR15 blev der i kapitel 7.6, stk. 1, indført en bestemmelse om isoleringsniveauet af isolerede partier i facadevinduer og glasydervægge. Ændringen blev indført for at sikre, at der kunne bygges glasydervægge med et lavere isoleringsniveau end normale vægge. I stedet blev der indført et krav, der gav mulighed for at nøjes med den isolering (omkring 50 mm), der passer ind i almindelige byggesystemer til glasydervægge.

Det viste sig efterfølgende, at det med ændringen blev væsentligt dyrere at bygge med fyldninger eller andre isolerede partier i facadevinduer, der normalt har mindre plads til isolering. Styrelsen har derfor ændret bestemmelsen, så isoleringskravet kun gælder for glasydervægge.

Dermed er det nu muligt at lave fyldninger i facadevinduer, der er under 50 mm, så længe det sikres, at der ikke opstår kondensproblemer som følge af manglende isolering. I praksis betyder ændringen, at ordene ”.. og vinduer” er taget ud af skemaet i BR15, kapitel 7.6, stk. 1.

Opstilling af større transportable konstruktioner og større campingområder skal fra nu af ikke anmeldes – men blot meddeles til kommunalbestyrelsen

På baggrund af flere henvendelser fra kommunerne blev Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen opmærksom på, at anmeldelsesbegrebet i BR15, kapitel 1.3.5.1, stk. 3, og kapitel 1.3.6.1, stk. 2, gav anledning til forvirring om, hvilken opgave kommunerne i praksis skulle varetage.

Normalt kan en kommune – når kommunalbestyrelsen modtager en anmeldelse i medfør af bygningsreglementet – opkræve et gebyr for kommunens sagsbehandling.. Det er dog ikke hensigten, at der ved orientering til kommunen om opstilling af større transportable konstruktionerne omfattet af kap. 1.3.5.1, stk. 3, og kap. 1.3.6.1, stk. 2, om større campingområder, skal foretages byggesagsbehandling.

Derfor er ordlyden af de to nævnte bestemmelser nu ændret, så det præciseres, at der ikke er krav om en anmeldelse til kommunalbestyrelsen. Derimod er det beskrevet, at opstillingen skal meddeles til kommunen.

Loftet for det faste gebyr, som kommunerne kan opkræve for deres byggesagsbehandling, ændres til 1.011 kr.

I medfør af bygningsreglementet 2015 (BR15), kap. 1.12, stk. 6, kan kommunerne vælge at opkræve et fast gebyr for deres behandling af byggesager. Det faste gebyr kan maksimalt udgøre 1.000 kr. Beløbet reguleres årligt med den af Finansministeriets fastlagte sats for det generelle pris- og lønindeks. Denne sats udgør for 2017 1,1 pct. Derfor kan det faste gebyr pr. 1. januar 2017 maksimalt udgøre 1.011 kr.